GRANTY 2021 | Nabór ofert

W czwartek, 3 grudnia 2020 r., Burmistrz Giżycka ogłosił otwarte konkursy ofert realizacji zadań publicznych (na rzecz mieszkańców Giżycka) na 2021 r. w następujących kategoriach:


 • ochrona zdrowia – 80 tys. zł,
 • opieka społeczna – 30 tys. zł,
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100 tys. zł,
 • kultura fizyczna – 100 tys. zł,
 • ochrona zwierząt – 36 tys. zł,
 • ekologia – 30 tys. zł.

    Oferty realizacji zadań publicznych należy składać poprzez system elektroniczny „WITKAC”: www.witkac.pl do 30 grudnia 2020 r. Dofinansowanie realizacji zadania publicznego nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów zadania. Wkład własny oferenta (finansowy lub pozafinansowy) musi stanowić co najmniej 10% całkowitych kosztów zadania.   Termin realizacji zadań publicznych wyznacza się od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.   Całą ofertę, potwierdzenie złożenia oferty w generatorze wniosków „WITKAC” oraz ewentualne oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie (na adres: Urząd Miejski, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko) najpóźniej do 30 grudnia 2020 r. Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymaganiom zawartym w ogłoszeniu, a w szczególności:


 1. a) złożone przez oferentów nieuprawnionych,
 2. b) niepodpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione,
 3. c) niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu,
 4. d) bez minimalnego wkładu własnego oferenta w wysokości co najmniej 10,00%,
 5. e) z wnioskowaną kwotą dotacji wyższą niż 90,00%.

Przesłanie oferty w terminie do 30 grudnia 2020 r. wyłącznie w formie elektronicznej nie jest wiążące, jeśli oferta nie została złożona także w formie pisemnej. Składanie ofert w systemie „WITKAC” trwa od 3 do 30 grudnia 2020 r. Dokumentacja niezłożona we wskazanym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.  ZARZĄDZENIE NR 484/2020 BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA Z 3 GRUDNIA 2020 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW GIŻYCKA W ZAKRESACH: OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, KULTURA FIZYCZNA, OCHRONA ZWIERZĄT, EKOLOGIA.   Dodatkowych informacji w sprawie naboru ofert udziela Magdalena Telak z Biura Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku (pok. nr 116, e-mail: magdalena.telak@gizycko.pl, tel. 87 732 41 37 / 87 732 41 52). Opracowanie: M. Telak