Aktywizacja osób starszych | Otwarty konkurs dla NGO

Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację programu w obszarze pomocy i integracji społecznej w 2023 roku pn. "Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych - edycja 2023".

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 

Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zaplanowane na konkurs w roku 2023 wynoszą 250 000,00 zł.

Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań w następującym obszarze pomocy społecznej: aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych.

 

Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 24 kwietnia 2023 roku (w przypadku nadesłania oferty pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do tut. Urzędu, wszelkie uzupełnienia i korekty możliwe są jedynie do dnia składania ofert).

 

Szczegółowa treść ogłoszenia konkursowego, wzór oferty, oraz wymagane do złożenia oferty załączniki na https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/aktywizacja-osob-starszych-as-2023