Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Dotacje na pomoc obywatelom Ukrainy

Fala

Uchwała nr LIX/28/2022 Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 21 marca 2022 r.

w sprawie określenia zakresu pomocy
udzielanej przez Gminę Miejską Giżycko obywatelom Ukrainy

 

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583) oraz art. 10 ust. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1. Gmina Miejska Giżycko zapewnia pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Miasta Giżycka w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, polegającą na:

 

1) zakwaterowaniu,

2) zapewnieniu całodziennego wyżywienia,

3) finansowaniu przejazdów środkami komunikacji miejskiej oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością na terenie miasta Giżycka,

4) zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów,

5) organizacji zajęć i opieki nad dziećmi,

6) zapewnieniu opieki psychologicznej,

7) zapewnieniu opieki przez asystentów międzykulturowych, nauczycieli wspomagających,

8) aktywizacji zawodowej,

7) organizacji pobytu.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/

dr Robert Kempa