DYSKUSJA ONLINE | PROJEKT MPZP PRZY UL. GDAŃSKIEJ

Dyskusja publiczna


dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół parku przy ul. Gdańskiej

12 listopada 2020 r.


16.00 - 17.30


 


 


 


Link do uczestnictwa w dyskusji


dostępny także na 

www.bip.gizycko.pl 


 


  W celu wzięcia udziału w dyskusji należy pobrać aplikację Webex Meetings ze strony internetowej: www.webex.com, a następnie kliknąć w link udostępniony na powyższych stronach internetowych.


 • Wymagania sprzętowe: – komputer z systemem Windows 8 lub wyższym z połączeniem internetowym oraz posiadający mikrofon i ewentualnie kamerę, – urządzenie mobilne z systemem Android lub IOS (aplikacja Webex Cisco Meetings do pobrania z Google Play Store lub AppStore).
 • Uczestnicy proszeni są o wyciszenie mikrofonów w trakcie spotkania w celu zminimalizowania zakłóceń dźwięku.
 • Zgłoszenie do zabrania głosu podczas dyskusji można sygnalizować za pośrednictwem informacji na czacie.
 • Dołączenie do spotkania wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku i głosu oraz rozpowszechnianie ich za pośrednictwem sieci Internet w trakcie trwania spotkania.

  KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, iż:


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Giżycka, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.
 2. Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, NT Group Sp. z o.o., dpo@gizycko.pl.
 3. Pana/Pani dane  osobowe  będą  przetwarzane  na  podstawie    6  ust.  1  lit.  c  RODO  w  celu wypełnienia  obowiązków  prawnych  wynikających  z  ustawy  z  dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293 z późn. zm.).
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na  podstawie  przepisów  prawa  ustawy z  dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293 z późn. zm.).  Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o z  dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293 z późn. zm.) służbom,  organom  administracji  publicznej,  prokuraturze  oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nadto okres ten może być dłuższy z powodu przetwarzania w celach statystycznych oraz w celach archiwalnych na zasadach określonych zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
 7. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych opisanych powyżej. Urząd Miejski w Giżycku przestanie przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba, że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z przepisami.
 9. Pani/Pana dane nie będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą  podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 11. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w Niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację zadań ustawowych, w tym realizację wniosku.

 


DO POBRANIA – Ogłoszenie Burmistrza Giżycka


  Fot. mojegizycko.pl/ M. Telak