Giżycko w liczbach

Liczba giżycczan zameldowanych na pobyt stały, średni wiek mieszkańca, najpopularniejsze nazwiska. Wydział Spraw Obywatelskich giżyckiego Urzędu dzieli się statystykami.

Zachęcamy wszystkich giżycczan i nie tylko, do przyjrzenia się naszemu miastu z nieco innej, bo statystycznej, strony. 

  1. Liczba osób zameldowanych na pobyt stały wg. stanu na 31.12.2022 r. – 26085 ( o 433 mniej niż w 2021 r.), na pobyt czasowy – 522 ( o 58 więcej niż w roku poprzednim);
  2. Średni wiek mieszkańca – 44,0 ( w roku poprzednim – 43,5);
  3. Najpopularniejsze nazwiska: Kozłowski/a/ - 156, Jankowski/a/ - 110, Wiśniewski/a/ - 108;
  4. Zameldowania na pobyt stały z podziałem na poszczególne grupy wiekowe w latach 2021-2022

 

Rok

 

 

 

Ogółem liczba osób zameldowanych na pobyt stały

wiek

przedprodukcyjny

produkcyjny

poprodukcyjny

2021

26518

4244

15354

6920

2022

26085

4126

14950

7009

Różnica 2022-2021

-433

-118

-404

+89

 

W roku 2021 i w 2022 kobiety stanowiły 53% ludności, a mężczyźni – 47%

2021 r. Kobiety -14111, mężczyźni – 12407

2022 r. kobiety -13872, mężczyźni – 12213

 

Zameldowania na pobyt czasowy z podziałem na poszczególne grupy wiekowe w latach 2021-2022

 

Rok

 

 

 

Ogółem liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy

wiek

przedprodukcyjny

produkcyjny

poprodukcyjny

2021

464

211

230

23

2022

522

238

261

23

Różnica 2022-2021

+58

+27

+31

0

 

Zameldowania na pobyt stały z podziałem na płeć i wiek w 2022 r.

Płeć

Ogółem

 

 

w tym wiek:

przedprodukcyjny

produkcyjny

poprodukcyjny

Kobiety

13872 (53%)

2020

7077

4775

Mężczyźni

12213 (47%)

2106

7873

2234

 

Przyrost naturalny (urodzenia – zgony) w latach 2021 – 2022

 

Rok

 

urodzenia

 

zgony

 

przyrost naturalny

 

2021

202

460

-258

2022

150

377

-227

Różnica 2022-2021

-52

-83

 

Uwaga: urodzenia tj. dzieci urodzone w 2022 r. i zameldowane na pobyt stały w Giżycku

 

Zmiana stanu cywilnego w latach 2021-2022

 

Rok

 

 

żonaty/zamężna

 

rozwiedziony/rozwiedziona

 

wdowiec/wdowa

2021

211

75

145

2022

213

59

119

 

Mieszkańcy według płci i stanu cywilnego na 31.12.2022 r.

 

Stan cywilny

 

ogółem

 

w tym:

kobiety

mężczyźni

żonaty/zamężna

11641

5976

5665

rozwiedziony/rozwiedziona

2149

1350

799

wdowiec/wdowa

2121

1779

342

 

Informacje: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego