Granty 2022 | Nabór ofert klubów sportowych

W poniedziałek, 20 grudnia 2021 r., Burmistrz Giżycka ogłosił otwarty konkurs ofert realizacji zadań publicznych (na rzecz mieszkańców Giżycka) w 2022 r. w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego.

 

WAŻNE! (Aktualizacja 12.01) W związku ze zmianami w budżecie zwiększone zostały kwoty przeznaczone na realizację zadań w 2022 r. w ramach otwartych konkursów ofert na rzecz mieszkańców Giżycka.


Oferty realizacji zadań publicznych należy składać poprzez system elektroniczny „WITKAC”: www.witkac.pl do 19 stycznia 2022 r.
 
Dofinansowanie realizacji zadania publicznego nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów zadania.
Wkład własny oferenta (finansowy lub niefinansowy) musi stanowić co najmniej 10% całkowitych kosztów zadania.
Termin realizacji zadań publicznych wyznacza się od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
 
Całą ofertę, potwierdzenie złożenia oferty w generatorze wniosków „WITKAC” oraz ewentualne oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie (na adres: Urząd Miejski, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko) najpóźniej do 19 stycznia 2022 r.
 
Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymaganiom zawartym w ogłoszeniu, a w szczególności:

 

a) złożone przez oferentów nieuprawnionych,

b) niepodpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione,

c) niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu,

d) bez minimalnego wkładu własnego (finansowego lub niefinansowego) oferenta w wysokości co najmniej 10,00%,

e) z wnioskowaną kwotą dotacji wyższą niż 90,00%.


 
Przesłanie oferty wyłącznie w formie elektronicznej nie jest wiążące, jeśli oferta nie została złożona w formie pisemnej.
Składanie ofert w systemie „WITKAC” trwa od 21 grudnia 2021 r. do 19 stycznia 2022 r.

 


 

Zarządzenie Nr 787/2021 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego

Dodatkowych informacji w sprawie naboru ofert udziela Katarzyna Pomichowska z Biura Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku (pok. nr 116, e-mail: katarzyna.pomichowska@gizycko.pl, tel. 87 732 41 37 / 87 732 41 52).

 

Opracowanie: K. Pomichowska