Granty 2022 | Nabór ofert

W poniedziałek, 20 grudnia 2021 r., Burmistrz Giżycka ogłosił otwarte konkursy ofert realizacji zadań publicznych (na rzecz mieszkańców Giżycka) na 2022 r. w następujących kategoriach:

  • ochrona zdrowia – 80 tys. zł,
  • opieka społeczna – 30 tys. zł,
  • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100 tys. zł,
  • sport i kultura fizyczna – 100 tys. zł,
  • ochrona zwierząt – 100 tys. zł,
  • ekologia – 30 tys. zł.

WAŻNE! (Aktualizacja 12.01) W związku ze zmianami w budżecie zwiększone zostały kwoty przeznaczone na realizację zadań w 2022 r. w ramach otwartych konkursów ofert na rzecz mieszkańców Giżycka.

 
Oferty realizacji zadań publicznych należy składać poprzez system elektroniczny „WITKAC”: www.witkac.pl do 19 stycznia 2022 r.
Dofinansowanie realizacji zadania publicznego nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów zadania.
Wkład własny oferenta (finansowy lub pozafinansowy) musi stanowić co najmniej 10% całkowitych kosztów zadania.
 

 

 

Termin realizacji zadań publicznych wyznacza się od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
 
Całą ofertę, potwierdzenie złożenia oferty w generatorze wniosków „WITKAC” oraz ewentualne oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie (na adres: Urząd Miejski, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko) najpóźniej do 19 stycznia 2022 r.

 

Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymaganiom zawartym w ogłoszeniu,
a w szczególności:

 

a) złożone przez oferentów nieuprawnionych,

b) niepodpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione,

c) niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu,

d) bez minimalnego wkładu własnego (finansowego lub pozafinansowego) oferenta w wysokości co najmniej 10,00%,

e) z wnioskowaną kwotą dotacji wyższą niż 90,00%.


Przesłanie oferty w terminie do 19 stycznia 2022 r. wyłącznie w formie elektronicznej nie jest wiążące, jeśli oferta nie została złożona także w formie pisemnej.


Składanie ofert w systemie „WITKAC” trwa od 21 grudnia 2021 r. do 19 stycznia 2022 r.
Dokumentacja niezłożona we wskazanym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową. 
 
Zarządzenie Nr 786/2021 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, sport i kultura fizyczna, ochrona zwierząt, ekologia

 

Dodatkowych informacji w sprawie naboru ofert udziela Katarzyna Pomichowska z Biura Promocji
 i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku (pok. nr 116, e-mail: katarzyna.pomichowska@gizycko.pl, tel. 87 732 41 37 / 87 732 41 52).

Opracowanie: K. Pomichowska