Komunikat - rekrutacja do szkół i przedszkoli

Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów


w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich


i szkół podstawowych na rok szkolny 2020/21


 
 
Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do:
  • przedszkoli miejskich (PM nr 1 ul. Drzymały 9 i PM nr 4 ul. Jagiełły 3),
  • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tzw. „zerówek” (SP1, SP3, SP4, SP7),
  • klas 1 ośmioklasowych szkół podstawowych (SP1, SP2, SP3, SP4, SP7)

oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
 
I. Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych są zawarte w uchwale nr XLVIII/156/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko:
„§1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko:
1) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola lub szkoły podstawowej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole) – 5 pkt.;
2) kandydaci, których rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą – 15 pkt. w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów i 5 pkt. w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium;
3) kandydaci do przedszkoli w wieku 3 – 5 lat – 5 pkt.;
4) kandydaci do przedszkoli, których rodzeństwo uczęszcza do szkoły mającej w swoim obwodzie dane przedszkole lub kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego tej szkoły – 3 pkt;
5) deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 7 godzin – 6 pkt;
6) szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do przedszkola w tym zmiana miejscowości zamieszkania – 2 pkt.
§2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice lub prawni opiekunowie składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.”
 
II. Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych są zawarte w uchwale nr XLVIII/155/2017
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko.
 „§1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko:
1) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej lub do klas gimnazjum prowadzonych w danej szkole podstawowej – 5 pkt.;
2) kontynuacja nauki przez dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych, którym organ wykonawczy gminy nie wskazał miejsca realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w danej szkole – 5 pkt.;
3) kandydaci, których rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą zlokalizowaną w obwodzie szkoły – 3 pkt.;
4) w obwodzie szkoły podstawowej, do której rodzice lub prawni opiekunowie chcą zapisać dziecko, zamieszkują krewni dziecka, którzy wspierają rodziców lub prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 pkt.;
5) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola położonego w obwodzie danej szkoły podstawowej – 3 pkt.;
6) kandydaci, których rodzice lub prawni opiekunowie są absolwentami danej szkoły – 1 pkt.
§2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1 rodzice lub prawni opiekunowie składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.”
 
UWAGA! Rekrutacji do klas 1 szkół podstawowych podlegają wyłącznie dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia. Wykaz obwodów TUTAJ
 
III. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zawiera zarządzenie nr 247/2020 Burmistrza Giżycka z dnia
14 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/21 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko.

  1. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/21.

 
Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.  Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.2 – 31 marca 2020 r.1 – 3 czerwca 2020 r.
2.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w wierszu nr 1 niniejszej tabeli oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w ustawie Prawo oświatowe.1 – 7 kwietnia 2020 r.4- 5 czerwca 2020 r.
3.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.8 kwietnia 2020 r.8 czerwca 2020 r.
4.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole  podstawowej – złożenie pisemnego oświadczenia.9 – 15 kwietnia 2020 r.9,10 i 12 czerwca 2020 r.
5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.16 kwietnia 2020 r.15 czerwca 2020 r.

 
 

  1. Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/21.

 
Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.  Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.2 marca – 3 kwietnia 2020 r.27 kwietnia – 8 maja 2020 r.
Składanie wniosków o przyjęcie do klas I oddziałów sportowych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.Od 2 marca 2020 r. Termin zakończenia składania wniosków ustala dyrektor szkoły.*Od 27 kwietnia 2020 r.
Termin zakończenia składania wniosków ustala dyrektor szkoły.*
2.  Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów sportowych.Termin ustala dyrektor szkoły*Termin ustala dyrektor szkoły*
3.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.Termin ustala dyrektor szkoły*Termin ustala dyrektor szkoły*
4.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w wierszu nr 1 niniejszej tabeli oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w ustawie Prawo oświatowe.6 – 10 kwietnia 2020 r.11 – 13 maja 2020 r.
5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.15 kwietnia 2020 r.14 maja 2020 r.
6.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.16 – 23 kwietnia 2020 r.15 – 19 maja 2020 r.
7.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.24 kwietnia 2020 r.Do 31 sierpnia 2020 r. 

 
* Termin musi umożliwić złożenie wniosku do innej szkoły w przypadku negatywnego wyniku próby sprawności fizycznej.
 
Szczegółowych informacji udzielają:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Giżycku im. św. Jana Pawła II, ul. Gimnazjalna 1
sp1@gizycko.pl  Tel. 87 428 24 16
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku, ul. Warszawska 39
sp2@gizycko.pl Tel. 87 428 25 38
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Giżycku, ul. Wiejska 50,
sp3@gizycko.pl Tel. 87 428 21 35 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku, ul. 3 Maja 21,
sp4@gizycko.pl Tel. 87 428 36 68
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku, ul. Wodociągowa 8,
sp7@gizycko.pl Tel. 87 428 90 60
Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku, ul. Drzymały 9
pm1@gizycko.pl Tel. 87 428 33 97
Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku, ul. Jagiełły 3
pm4@gizycko.pl Tel. 87 428 98 38
 
fot. pixabay.com