LXXX Sesja Rady Miejskiej | 1 marca

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 1 marca (środa) 2023 r.
o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w 
Giżycku al. 1 Maja 14

TRANSMISJA z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tv

Porządek LXXIX sesji Rady Miejskiej w Giżycku BIP – informacja o LXXX sesji Rady Miejskiej w Giżycku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr LXXVII/1/2023 sesji Rady Miejskiej w Giżycku z 12.01.2023 r.
 4. Przyjęcie protokołu nr LXXVIII/2/2023 sesji Rady Miejskiej w Giżycku z 25.01.2023 r.
 5. Komunikaty i informacje.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o zgłoszonych żądaniach wynikających z ograniczenia bądź uniemożliwienia korzystania z nieruchomości lub tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku
  z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 8. Sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko za 2022 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego pn. Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Giżycku, w zakresie II modułu dotyczącego dostępu do tzw. „opieki na odległość”, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania seniorów w miejscu zamieszkania, a także wsparcia gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. PROJEKT NR 1
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie miasta Giżycka w 2023 roku. PROJEKT NR 2
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Wielkie Jeziora Mazurskie do roku 2030. PROJEKT NR 3
 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach obejmujących działki nr 1345/4, 1346/1, 1348/3 przy al. 1 Maja w Giżycku. PROJEKT NR 4
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/15/2020 Rady Miejskiej w Giżycku
  w sprawie ustalenia sezonowej strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobie ich pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku nr LX/35/2022 z dnia 30 marca 2022 r. PROJEKT NR 5
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 205048 N ul. Tadeusza Kościuszki w Giżycku. PROJEKT NR 6
 15. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych gminnych. PROJEKT NR 7
 16. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na 2023 rok. PROJEKT NR 8
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXII/132/2022 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. PROJEKT NR 9
 18. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 10
 19. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 11
 20. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w najem. PROJEKT NR 12
 21. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 13
 22. Apel do Spółki Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. w Giżycku o jawność
  i transparentność w wydatkowaniu pieniędzy publicznych.
 23. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku za 2022 rok.
 24. Plan pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku na 2023 rok.
 25. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Giżycku za 2022 rok.
 26. Plan pracy Komisji Finansów i Gospodarki na 2023 rok.
 27. Zamknięcie sesji.

 

 

Termin wspólnego posiedzenia:

Komisji Spraw Społecznych i Komisji Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Giżycku  

-  28.02.2023 r. (wtorek) godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku
al.1 Maja 14.