MPZP PRZY UL. GDAŃSKIEJ | Wyłożenie do publicznego wglądu

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół parku przy ul. Gdańskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją


  Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11  oraz art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)  


ZAWIADAMIAM


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół parku przy ul. Gdańskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją w dniach od 2 kwietnia 2021 r. do 23 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku, pokój nr 114, w poniedziałki w godz. od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 oraz na stronie internetowej: www.bip.gizycko.pl w zakładce „Komunikaty”. W związku z sytuacją epidemiczną dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego odbędzie się online w czasie rzeczywistym w dniu 12 kwietnia 2021 r. od godz. 16:00 do godz. 17:30. Aby dołączyć do dyskusji, należy połączyć się z platformą za pomocą linku, który zostanie wygenerowany i umieszczony na ww. stronie internetowej pod obwieszczeniem o wyłożeniu planu do publicznego wglądu. Zgodnie z art. 8c oraz art.18 ust. 1-2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2021 r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić: - na piśmie w Urzędzie Miejskim w Giżycku w Punkcie Obsługi Klienta (pok. 7), - drogą pocztową na adres: Urzędu Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, - drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzad@gizycko.pl, lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Uwagi są rozpatrywane przez Burmistrza Miasta Giżycko w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycko publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku na stronie internetowej: www.bip.gizycko.pl. Jednocześnie na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) informuję, że:


  1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.
  2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta Giżycko z siedzibą al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym do archiwum.
  5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
  7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
  8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
  10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: umgizycko@iod.mobi.

 


 


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O DYSKUSJI PUBLICZNEJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ DOTYCZĄCEJ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WOKÓŁ PARKU PRZY UL. GDAŃSKIEJ.


  Termin dyskusji publicznej: 12 kwietnia 2021 r. od godz. 16:00 do godz. 17:30.   Link do uczestnictwa w dyskusji zostanie umieszczony na stronie internetowej: - www.bip.gizycko.pl pod obwieszczeniem informującym o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu (zakładka KOMUNIKATY), - www.mojegizycko.pl.   W celu wzięcia udziału w dyskusji należy pobrać aplikację Webex Meetings ze strony internetowej: www.webex.com, a następnie kliknąć w link udostępniony na powyższych stronach internetowych.   Wymagania sprzętowe: - komputer z systemem Windows 8 lub wyższym z połączeniem internetowym oraz posiadający mikrofon i ewentualnie kamerę, - urządzenie mobilne z systemem Android lub IOS (aplikacja Webex Cisco Meetings do pobrania z Google Play Store lub AppStore).  Uczestnicy proszeni są o wyciszenie mikrofonów w trakcie spotkania w celu zminimalizowania zakłóceń dźwięku. Zgłoszenie do zabrania głosu podczas dyskusji można sygnalizować za pośrednictwem informacji na czacie.   Dołączenie do spotkania wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku i głosu oraz rozpowszechnianie ich za pośrednictwem sieci Internet w trakcie trwania spotkania.    


Z up. Burmistrza


   Naczelnik


  Wydziału Planowania i Inwestycji


 


  Adam Baran