Park przy Gdańskiej | Podsumowanie konsultacji społecznych

Urząd Miejski w Giżycku podsumował konsultacje społeczne oraz wszystkie uwagi mieszkańców, które wpłynęły w trakcie I wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół parku przy ul. Gdańskiej. Były to pierwsze konsultacje społeczne prowadzone w tak szerokim zakresie, z zastosowaniem różnych metod konsultacyjnych. Nagłośnienie realizowanego procesu spowodowało duże zaangażowanie mieszkańców chętnych do współdecydowania o otaczającej nas przestrzeni.   Wpłynęło 58 uwag dotyczących całego obszaru objętego projektem planu. Najwięcej spośród nich dotyczyło wyeliminowania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z terenu parku, która została wprowadzona do projektu planu, aby w przyszłości umożliwić w tej lokalizacji budowę budynku mieszkalnego dla seniorów. Spotkało to się ze zdecydowanym sprzeciwem społecznym w konsekwencji czego projekt miejscowego planu w tym zakresie uległ zmianie. [caption id="attachment_88663" align="alignnone" width="858"] Wycinek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed i po naniesieniu zmian. [/caption]   Kolejną newralgiczną kwestią w konsultowanym projekcie planu, okazało się wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, pomiędzy ulicami: Sienkiewicza, Bohaterów Westerplatte, Warszawską. Zdaniem mieszkańców, teren ten powinien być przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, jednak ze względu na zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Giżycka nie jest możliwe. W związku z powyższym ze względu na sprzeciw mieszkańców w lokalizacji tej zaproponowano rozwiązanie kompromisowe tj. zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o niskiej intensywności tj. (tzn. max do 12,00 m i do 4 lokali mieszkalnych). Dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami nadal jest otwarta. Z nowym projektem można się zapoznać na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl w zakładce KOMUNIKATY oraz wnieść uwagę do dnia 07.05.2021 r.   Fot. mojegizycko.pl. M. Telak | Zdjęcie wykonane w trakcie punktu konsultacyjnego 23.10.2020 r.     Powiązane: /mpzp-przy-ul-gdanskiej-wylozenie-do-publicznego-wgladu/ http://www.gizycko.pl/2021/03/15/park-przy-ul-gdanskiej-podsumowanie-konsultacji-spolecznych/