Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Rewitalizacja

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Giżycka
na lata 2014-2020

 

Opracowane zostały założenia do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycka na lata 2014-2020”. Wkrótce rozpoczną się konsultacje społeczne. Informujemy, że na tym etapie można jeszcze składać karty projektów [pobierz] na adres:  Urząd Miejski w Giżycku. 11-500 Giżycko  al. 1 Maja 14 (sekretariat)

 

Szczegółowych informacji udziela:

Biuro Projektów - Jagoda Nowicka , tel. 87 7324 166, jagoda.nowicka@gizycko.pl

 

Zachęcamy Państwa do aktywnego i koncepcyjnego udziału!

Poniżej przedstawiamy podstawowe zagadnienia dotyczące rewitalizacji oraz etapy prac nad programem:

 

A. Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe czyli powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany.

 

B. Obszar rewitalizacji to całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się  koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (bezrobocie, ubóstwo, przestępstwo, niski poziom edukacji etc.) oraz środowiskowych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych, na którym należy przeprowadzić działania rewitalizacyjne z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego dając szansę na rozwój obszaru w długoletniej perspektywie.

 

C. Wsparcie opiniodawczo-doradcze

Dotychczas w ramach prac nad programem zebrane zostały karty projektów od interesariuszy rewitalizacji. W kwietniu br. w ramach etapu przygotowania i konsultacji nad programem powołany został Zespół Zadaniowy ds. Rewitalizacji Miasta Giżycka. W maju br. na spotkaniu konsultacyjnym członkowie zespołu wraz z interesariuszami rewitalizacji zapoznali się z opracowanymi założeniami do Programu Rewitalizacji Miasta Giżycka.

 

D. Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji oraz analiza negatywnych zjawisk

Program Rewitalizacji Miasta Giżycka ma służyć przede wszystkim poprawie jakości życia mieszkańców, co oznacza, że kwestie społeczne są podstawowymi przesłankami wyznaczenia obszaru rewitalizacji. Stąd aspekt społeczny jest kluczowym i nadrzędnym dla wszystkich projektowanych w procesie rewitalizacji rozwiązań. W ramach etapu diagnozowania zostały przeprowadzone analizy oparte o dane demograficzne, rynku pracy, politykę społeczną, bezpieczeństwo, działalność gospodarczą, aktywność społeczną.

 

Zgromadzone informacje wraz ze złożonymi kartami przedsięwzięć posłużyły do opracowania w czerwcu br. „Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”, który sfinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przedstawiony na konferencji podsumowującej projekt "Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich".  Dokument zawiera diagnozę poszczególnych 12 gmin na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, w tym miasta Giżycka. Opracowanie składa się z dwóch części. W części pierwszej zawarta jest wielowymiarowa diagnoza poszczególnych gmin, druga wskazuje obszary zdegradowane wymagające rewitalizacji. Zawarty w dokumencie obszar do rewitalizacji w Giżycku obejmuje: 151,57 ha, co odpowiada 11,4% powierzchni miasta (maks. 20% pow. miasta) oraz 8636 osób, tj. 29,75% ludności miasta(maks. 30% ludności miasta).

 

Kliknij , by pobrać mapkę

 

 

Granica wyznaczonego obszaru przebiega od północy wzdłuż ul. I Dywizji im. T. Kościuszki (włączając w to całą ul. Pionierską) na wschód do ul. Staszica (niewchodzącej jednak w skład obszaru). Następnie skręca na południe wzdłuż ul. Staszica, ul. Górnej, obejmując park wraz z ul. Sienkiewicza i odcinkiem ul. Gdańskiej, po czym zmierza do nadbrzeża Jeziora Niegocin i odbija na zachód wzdłuż jego linii brzegowej, obejmując przystanie jachtowe. Przy Kanale Łuczańskim odbija na północ wzdłuż ul. Nadbrzeżnej, a następnie na wschód ul. 3 Maja oraz na północ ul. Sikorskiego i niewielkim fragmentem ul. Wilanowskiej.

 

E. Zintegrowane projekty rewitalizacyjne

W ramach prac nad założeniami do programu odbyło się spotkanie „Zintegrowane projekty rewitalizacyjne Miasta Giżycka” skierowane głównie do organizacji pozarządowych oraz podmiotów zajmującą się polityką społeczną.

Prezentacja: [pobierz]

Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy, co oznacza łączenie działań społecznych z gospodarczymi lub przestrzenno-funkcjonalnymi lub technicznymi lub środowiskowymi związane zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem. Nie dopuszcza się możliwości planowania i realizacji tylko wybiórczych inwestycji, które są nastawione na osiągnięcie szybkiego efektu. Program rewitalizacji złożony z wielu różnorodnych projektów jest konstrukcją warunkującą osiągnięcie kompleksowości interwencji.

Projekty zgłoszone do Programu, które znajdują się na obszarze zdegradowanym [pobierz]

F. Planowanie finansowe dot. działań w ramach rewitalizacji

Planowane działania rewitalizacyjne to proces złożony i długoletni wymagający nakładu finansowego. Szansą na skuteczne wdrożenie Programu mogą być środki pozyskane ze źródeł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności oraz instrumenty finansowe, które wzajemnie się uzupełniają. Program rewitalizacji jest warunkiem ubiegania się o środki w ramach programów operacyjnych odnoszących się do projektów rewitalizacyjnych zawartych w tym Programie.

 

O środki finansowe na cele rewitalizacji oprócz gmin, ich związków lub stowarzyszeń, a także ich jednostek organizacyjnych będą mogły ubiegać się różne instytucje i podmioty m.in. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe.