ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Przedstawiamy Państwu projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Giżycko na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Zgodnie z treścią art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Miejska Giżycko jest zobowiązana do przygotowania rocznego programu współpracy, który następnie jest uchwalany przez Radę Miejską w Giżycku.

Celem programu jest przede wszystkim lepsze wykonywanie zadań Gminy Miejskiej Giżycko poprzez korzystanie z potencjału organizacji pozarządowych, a także zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych. Program promuje ideę samorządności poprzez wprowadzenie przejrzystych zasad uczestnictwa sektora organizacji pozarządowych w podejmowaniu istotnych decyzji.

Roczny program współpracy wyznacza obszar zadań publicznych wszystkim organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wyrażającym wolę współpracy w działaniach na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Prosimy o przesyłanie wszelkich wniosków i uwag w terminie do 17 listopada 2020 r.:

– na adres Urzędu Miejskiego (decyduje data wpływu do Urzędu) lub

– na adres e-mail: magdalena.telak@gizycko.pl lub

– o pozostawienie ich bezpośrednio w urnie znajdującej się przed wejściem do Urzędu Miejskiego w Giżycku.

Prace nad przygotowaniem Programu wykonuje Biuro Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 

Opracowanie: Magdalena Telak