Roczny program współpracy
z organizacjami pozarządowymi

DRODZY MIESZKAŃCY!


Przedstawiamy Państwu projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Giżycko na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Wszelkie wnioski i uwagi prosimy przesyłać listownie na adres Urzędu Miejskiego w Giżycku (decyduje data wpływu) lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta (pokój nr 7), bądź na adres e-mail: magdalena.telak@gizycko.pl w terminie do 14 listopada 2016 roku. Prace nad przygotowaniem Programu wykonuje Biuro Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku.  


Zachęcamy również do zapoznania się z Zarządzeniem nr 295/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 3 listopada 2016 r., dotyczącym wprowadzenia regulaminu pracy oraz zasad powoływania komisji konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych i zawierającym wzór „Formularza zgłoszeniowego”, za pomocą którego organizacje pozarządowe będą mogły zgłosić swoich kandydatów do prac w komisjach.


Prosimy o zapoznanie się z zapisami Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań , które weszło w życie 3 września 2016 r.


 


Najważniejsze zmiany:


–  opracowano odrębny wzór oferty, umowy i sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych w trybie art. 16 a,


– zrezygnowano z konieczności podawania niektórych danych dotyczących np. daty wpisu lub rejestracji organizacji, numeru NIP i REGON oraz numeru wpisu do rejestru przedsiębiorców i przedmiotu działalności gospodarczej,


– wprowadzono możliwość oszacowania przez oferenta w kosztorysie zadania wartości wkładu rzeczowego w zakresie w jakim będzie on wykorzystany podczas realizacji zadania publicznego,


– wprowadzono szereg zmian o charakterze porządkowym wpływających na jasność i czytelność wzorów.