Giżycko pionierem innowacyjnych rozwiązań | TELEOPIEKA

Giżycki projekt "Teleopieka" zaprezentowano 3 czerwca, podczas objętej patronatem prezydenta Andrzeja Dudy, konferencji „Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy – Samorząd Przyszłości” jako ciekawy przykład wdrożeń innowacyjnego projektu od pomysłu do jego realizacji.


Celem cyklu konferencji jest wsparcie działań kreatywnych, pomoc w budowie start-upów, rozwój istniejących już firm oraz sprawdzonych działań o komponent innowacyjnych technologii.


Współorganizatorem Konferencji są Ministerstwo Cyfryzacji, Polski Fundusz Rozwoju oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

Szerzej o projekcie oraz o wdrażaniu innowacyjnych działań w samorządzie opowiedzieli w reportażu TVP3 Olsztyn burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz oraz koordynator projektu dr Katarzyna Karolska.


Jako samorząd przykładamy dużą wagę do nowych technologii, bo to optymalizuje koszty i usprawnia działanie - mówi burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz.


O systemie działania przycisku życia mówi koordynator Teleopieki dr Katarzyna Karolska: Dyspozytor Polskiego Centrum Opieki w Gdyni, odbiera sygnał i próbuje się połączyć z podopiecznym, który wywołał alarm. W gdyńskim systemie są zarejestrowane wszystkie informacje o podopiecznym oraz o osobach, które zostały podane do kontaktu.


 
 

MATERIAŁ TVP3 Olsztyn
Nowe technologie na usługach samorządu. Giżycko liderem


 
 

TELEOPIEKA W GIŻYCKU


Teleopieka służy do wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Skierowana jest do osób starszych, niesamodzielnych, czasowo lub stale samotnych, z ograniczoną sprawnością ruchową lub intelektualną, które chcą lub muszą prowadzić samodzielne życie, ale wymagają stałego nadzoru. System teleopieki jest przywoławczym systemem alarmowym, który jest sprofesjonalizowanym systemem powiadamiania jednostek Państwowych Służb Ratownictwa, współpracującym w uzgodnionych procedurach z państwowym systemem ratownictwa. Stanowi doskonałe uzupełnienie krajowego systemu 112.


„Warmińsko –Mazurski Samorządowy System Teleopieki Domowej w Giżycku” realizowany jest wyłącznie przez giżycki samorząd przy współpracy Polskiego Centrum Opieki w Gdyni (operator systemu), pod honorowym patronatem Burmistrza Giżycka Pana Wojciecha Karola Iwaszkiewcza oraz finansowany z budżetu miejskiego. System teleopieki został dodatkowo objęty patronatem medialnym przez Program 2 TVP. Giżycko zostało pionierem w wprowadzeniu innowacyjnego rozwiązania dla seniorów w województwie warmińsko-mazurskim.


Po dwóch latach funkcjonowania teleopieki w Giżycku, Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego postanowił pilotażowo wprowadzić teleopiekę w 24 gminach województwa. Staliśmy się inspiracją do działań na skalę wojewódzką.


Korzyści Teleopieki polegają przede wszystkim na skutecznym obniżeniu poczucia zagrożenia i niezależności, ale także zmniejszenie obaw ze strony osób najbliższych. Zapewnia udzielenie pomocy w razie upadku, nagłego pogorszenia zdrowia a w stanach długotrwałej depresji czy osamotnienia umożliwia utrzymanie więzi z innymi osobami. Największą jednak zaletą wdrożenia systemu Teleopieki w Giżycku jest podniesienie stanu poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego seniorów. Korzyści Teleopieki wpływają na zmniejszenie oczekiwania uruchamiania kosztownych miejsc w stacjonarnych domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczych. Seniorzy mogą jak najdłużej pozostać w swoim domu. Proces starzenia się ludności jest zaliczany do najważniejszych zjawisk społecznych XXI wieku, a jego skutki stanowią i będą stanowić kluczowe wyzwanie w sferze polityki społecznej w najbliższych latach. Należy uzmysłowić sobie, iż z każdym rokiem przybywa osób starszych, a do 2030 roku ludzie starsi będą stanowili 8,5 milionową populację, z czego prawie połowa będzie w wieku 75+. Ta grupa wiekowa wiązać się będzie z występowaniem przewlekłej wielochorobowości, niesprawnością fizyczną i upośledzeniem funkcji poznawczych, które skutkują złożonymi potrzebami zdrowotnymi, rehabilitacyjnymi oraz opiekuńczymi.


Giżycko, pod kątem osób starszych, zamieszkuje najwięcej osób z przedziału wiekowego: 60-69 lat, następną grupę stanowią osoby będące w wieku 70-79 lat, na trzecim miejscu znajdują się seniorzy w wieku 80-89 lat, najmniejszą grupę stanowią respondenci w wieku powyżej 90 lat. Obecnie w Giżycku jest ponad 6300 osób po 60. r. ż. Liczba ta z roku na rok systematycznie się powiększa. Statystyka oraz oczekiwania mieszkańców nad poprawą poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania stały się mocnym argumentem i potwierdzeniem słuszności podjęcia decyzji wprowadzenia i bezpłatnego objęcia giżyckich seniorów systemem tel. domowej tzw. „PRZYCISKIEM ŻYCIA”. Działanie systemu teleopieki postrzega się jako usługę świadczoną na odległość z wykorzystaniem technologii komunikacyjno-informacyjnych, a także usługę stałego, zautomatyzowanego i zdalnego monitorowania podopiecznych, umożliwiającą im kontynuację życia we własnym domu, minimalizującą ryzyko zagrożeń oraz związanych z nimi sytuacji kryzysowych. Mimo, iż sektor usług teleopiekuńczych na terenie Polski jest obecnie w fazie rozwoju, doświadczenia innych krajów wskazują na liczne korzyści zastosowania tel. Technologie z zakresu tel. wykorzystywane są również jako narzędzie badawcze, ponieważ z ich pomocą można dotrzeć do różnorodnych, często rozproszonych na dużym terenie populacji. W Giżycku dostrzega się wzrost zainteresowania teleopieką zarówno wśród seniorów, jak i ich rodzin. Staramy się docierać z informacją o działaniu „PRZYCISKU ŻYCIA” do społeczności poprzez m.in.: portale społecznościowe, strony internetowe, blogi, biuletyny informacyjne, tygodniki gazet; radiostacje, stoiska promocyjne z Urzędu podczas miejskich wydarzeń, TVN24, TVP Olsztyn, ect.


 


KRYTERIA KWALIFIKUJĄCE SENIORA DO TELEOPIEKI


Podopieczny musi:


 • być mieszkańcem Giżycka,
 • być osobą starszą po 60 r.ż., samotną, schorowaną,
 • posiadać telefon stacjonarny lub komórkowy,
 • opłacać terminowo należności za telefon,
 • posiadać poprawnie działającą linię telekomunikacyjną,
 • posiadać numer, który nie jest w żaden sposób zastrzeżony lub ukryty,
 • być osobą zdrową psychicznie i rozumieć zasady przeznaczenia i działania powierzonego urządzenia,
 • wypełnić danymi niezbędne dokumenty, pozwalające na uruchomienie syst. w miejscu zamieszkania Podopiecznego.

Głównym celem teleopieki jest zapewnienie seniorom i osobom chorym poczucia bezpieczeństwa. Ważne jest również, aby osoba starsza, niepełnosprawna, chora, czasowo lub trwale niesamodzielna, wymagająca opieki, jak najdłużej mogła bezpiecznie pozostawać w swoim środowisku domowym.


 

ZGŁOSZENIA DO GIŻYCKIEGO SYSTEMU TELEOPIEKI:


 • osobiście,
 • za pośrednictwem, np.: rodziny, sąsiadów, znajomych, lekarzy pierwszego kontaktu, pielęgniarek środowiskowych, księży, osób posiadających informację o występowaniu potrzeby włączenia osoby starszej do systemu.Koordynator projektu: dr. Katarzyna Karolska, Biuro Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, al. 1 Maja 14, pok. 116. Telefon: 798 112 125

 


 

UCZESTNICY PROGRAMU mogą skorzystać z następujących
urządzeń teleopieki, które są w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Giżycku: • telefon stacjonarny kompatybilny z zawieszką na szyję (urządzenie I generacji),
 • telefon komórkowy z sylikonową bransoletką (urządzenie I generacji),
 • urządzenie abonenckie „KALERT wraz z kartą Sim (urządzenie II generacji). Mobilna bransoleta posiada lokalizator GPS i czujnik upadku, monitoruje tętno i ciśnienie oraz pozwala szybko wezwać pomoc w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia,
 • urządzenie abonenckie – GPS Smart Tracker „kTrack” z kartą SIM (urządzenie II generacji). Urządzenie ma wbudowany moduł GPS, wzbudzenie alarmu, gdy Podopieczny opuści zadany obszar (np. mieszkanie), czujnik upadku. Giżycko uzupełnia system teleopieki o „KOPERTĘ ŻYCIA” dla seniorów.

 


 


Foto: Kadry z materiału TVP2 Nowe technologie na usługach samorządu. Giżycko liderem