Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Giżycku

  • Nazwa firmy

    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Giżycku

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko

Branża
Aktualnie terenem działania Poradni jest: miasto i gmina Giżycko oraz gminy: Miłki, Kruklanki, Ryn i Wydminy. Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Giżycki. Nadzór pedagogiczny sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

ORGANIZACJA
Poradnia jest placówką nieferyjną, coroczny arkusz organizacji poradni dotyczący rejonu działania i obsady kadrowej jest zatwierdzany przez Zarząd Powiatu Giżycko.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działa w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11.12.2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 5 z 2003r. poz. 46).

§ 1.1 Publiczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne(...) udzielają dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

§ 2. Korzystanie z pomocy (...) jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 4.2 Poradnia wydaje opinię na wniosek rodzica dziecka

Przy poradni funkcjonuje Zespół Orzekający (czwartki 13.00-15.00), który na wniosek rodzica wydaje:

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi , w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim

Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

Rodzic może uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu Orzekającego.