Powołanie komisji | Dotacje celowe 2022

Zarządzenie nr 814/2022

Burmistrza Miasta Giżycka

  z dnia 14 stycznia 2022 r.

 

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków klubów sportowych
na dotacje celowe w 2022 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. z § 7 ust. 1 Uchwały Nr XXXVI/3/2021 Rady Gminy Miejskiej w Giżycku z dnia 18 stycznia 2021 r.  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Giżycko oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka Nr 804/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r., zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Powołuję komisję do rozpatrzenia wniosków klubów sportowych na dotacje celowe w 2022 r., w składzie:

  1. Cezary Piórkowski  – Zastępca Burmistrza Miasta - Przewodniczący,
  2. Arkadiusz Połojański  – Sekretarz Miasta,
  3. dr Robert Kempa – Przewodniczący Rady Miejskiej,
  4. Małgorzata Kulas-Szyrmer – Kierownik Biura Promocji i Polityki Społecznej,
  5. Roman Chomicz – Kierownik Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych MOSiR.

 § 2. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka                  

/-/    

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

 

BIP: Zarządzenie nr 814/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków klubów sportowych na dotacje celowe w 2022 r.

 


 

Ogłoszenie dyrektora MOSiR o naborze wniosków na dotacje celowe 2022 opublikowane 11 stycznia 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku

 

Zarządzenie nr 804/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej w Giżycku nr XXXVI/3/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Giżycko  

 

Uchwała nr XXXVI/3/2021 Rady Gminy Miejskiej w Giżycku z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Giżycko 

 

 

 

Fot. nagłówek: pixabay.com