Powołanie komisji | Dotacje celowe 2023

Zarządzenie nr 1075/2023

Burmistrza Miasta Giżycka

  z dnia 10 stycznia 2023 r.

 

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków klubów sportowych
na dotacje celowe w 2023 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023.40 t.j.) w związku z art. z § 7 ust. 1 Uchwały Nr XXXVI/3/2021 Rady Gminy Miejskiej w Giżycku z dnia 18 stycznia 2021 r.  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Giżycko oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka Nr 804/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r., zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Powołuję komisję do rozpatrzenia wniosków klubów sportowych na dotacje celowe w 2023 r., w składzie:

a) Cezary Piórkowski                – Zastępca Burmistrza Miasta - Przewodniczący,

b) Arkadiusz Połojański           – Sekretarz Miasta,

c) dr Robert Kempa                  – Przewodniczący Rady Miejskiej,

d) Roman Chomicz                  – Kierownik Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych MOSiR,

e) Katarzyna Pomichowska   – Biuro Promocji i Polityki Społecznej.

 

 § 2. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka                  

/-/    

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

 

 

BIP: Zarządzenie nr 1075/2023 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków klubów sportowych na dotacje celowe w 2023 r.

 


 

Ogłoszenie dyrektora MOSiR o naborze wniosków na dotacje celowe 2023 opublikowane 29 grudnia 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku

 

Zarządzenie nr 804/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej w Giżycku nr XXXVI/3/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Giżycko  

 

Uchwała nr XXXVI/3/2021 Rady Gminy Miejskiej w Giżycku z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Giżycko 

 

NGO

 

 

Fot. nagłówek: pixabay.com