Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2022/23

Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich i szkół podstawowych na rok szkolny 2022/23.

 

Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do:

 • przedszkoli miejskich (PM nr 1 ul. Drzymały 9 i PM nr 4 ul. Jagiełły 3),
 • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tzw. „zerówek” (SP1, SP3, SP7),
 • klas 1 ośmioklasowych szkół podstawowych (SP1, SP2, SP3, SP4, SP7), a także klas wyższych niż klasa 1 oddziałów sportowych w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie

oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

I Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych są zawarte w uchwale nr XLVIII/156/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko:

 

„§ 1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko:

1) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola lub szkoły podstawowej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole) – 5 pkt.;

2) kandydaci, których rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą – 15 pkt. w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów i 5 pkt. w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium;

3) kandydaci do przedszkoli w wieku 3 – 5 lat – 5 pkt.;

4) kandydaci do przedszkoli, których rodzeństwo uczęszcza do szkoły mającej w swoim obwodzie dane przedszkole lub kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego tej szkoły – 3 pkt;

5) deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 7 godzin – 6 pkt;

6) kandydaci, których rodzice lub prawni opiekunowie są posiadaczami Giżyckiej Karty Mieszkańca – 15 pkt.

 

§ 2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice lub prawni opiekunowie:

1) składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – w przypadku kryteriów wymienionych w pkt 1 – 5;

2) okazują Giżycką Kartę Mieszkańca podczas osobistego składania wniosku lub podają jej numer w przypadku składania wniosku w wersji elektronicznej.”.  

 

Kryterium opisane w pkt. 6, dotyczące posiadaczy Giżyckiej Karty Mieszkańca, zostało wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku nr XXXII/97/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/156/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko.

  

II Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych są zawarte w uchwale nr XLVIII/155/2017

Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko.

 

§ 1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko:

1) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej – 5 pkt.;

2) kontynuacja nauki przez dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych
w szkołach podstawowych, którym organ wykonawczy gminy nie wskazał miejsca realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w danej szkole – 5 pkt.;

3) kandydaci, których rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą zlokalizowaną w obwodzie szkoły – 3 pkt.;

4) w obwodzie szkoły podstawowej, do której rodzice lub prawni opiekunowie chcą zapisać dziecko, zamieszkują krewni dziecka, którzy wspierają rodziców lub prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 pkt.;

5) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola położonego w obwodzie danej szkoły podstawowej – 3 pkt.;

6) kandydaci, których rodzice lub prawni opiekunowie są posiadaczami Giżyckiej Karty Mieszkańca – 5 pkt.

 

§ 2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice lub prawni opiekunowie:

1) składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej – w przypadku kryteriów wymienionych w pkt 1 – 5;

2) okazują Giżycką Kartę Mieszkańca podczas osobistego składania wniosku lub podają jej numer w przypadku składania wniosku w wersji elektronicznej.

 

Kryterium opisane w pkt. 6, dotyczące posiadaczy Giżyckiej Karty Mieszkańca, zostało wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku nr XXXII/96/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/155/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko.

 

UWAGA! Rekrutacji do klas 1 szkół podstawowych podlegają wyłącznie dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia.   

Wykaz obwodów TUTAJ

 

 

III Harmonogram rekrutacji do przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także do klas I szkół podstawowych zawiera zarządzenie Burmistrza Giżycka nr 799/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/23 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas 1 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko.

 

 1. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/23.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.      

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

28 lutego – 31 marca 2022 r.

30- 31 maja  2022 r.

2.      

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w wierszu nr 1 niniejszej tabeli oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w ustawie Prawo oświatowe.

1 – 8 kwietnia 2022 r.

1 – 3 czerwca 2022 r.

3.      

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

11 kwietnia 2022 r.

6 czerwca 2022 r.

4.      

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole  podstawowej – złożenie pisemnego oświadczenia.

12 – 15 kwietnia 2022 r.

7 – 9 czerwca 2022 r.

5.      

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

19 kwietnia 2022 r.

10 czerwca 2022 r.

 

 1. Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/23 do klas 1 szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.      

Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

28 lutego – 31 marca 2022 r.

25 kwietnia – 6 maja 2022 r.

Składanie wniosków o przyjęcie do klas I oddziałów sportowych w szkołach podstawowych,  a także klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

Od 28 lutego 2022 r. Termin zakończenia składania wniosków ustala dyrektor szkoły.*

Od 25 kwietnia 2022 r.

Termin zakończenia składania wniosków ustala dyrektor szkoły.*

2.      

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej w  postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów sportowych.

Termin ustala dyrektor szkoły*

Termin ustala dyrektor szkoły*

3.      

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Termin ustala dyrektor szkoły*

Termin ustala dyrektor szkoły*

4.      

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w wierszu nr 1 niniejszej tabeli oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w ustawie Prawo oświatowe.

1 – 8 kwietnia 2022 r.

9 – 13 maja 2022 r.

5.      

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

11 kwietnia 2022 r.

16 maja 2022 r.

6.      

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.

12–15 kwietnia 2022 r.

17 – 19 maja 2022 r.

7.      

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

19 kwietnia 2022 r.

Do 31 sierpnia 2022 r. 

 

* Termin musi umożliwić złożenie wniosku do innej szkoły w przypadku negatywnego wyniku próby sprawności fizycznej.

 

 

Szczegółowych informacji udzielają:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Giżycku, ul. Gimnazjalna 1
  sp1@gizycko.pl, tel. 87 428 24 16
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku, ul. Warszawska 39
  sp2@gizycko.pl, tel. 87 428 25 38
 3. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Giżycku, ul. Wiejska 50,
  sp3@gizycko.pl, tel. 87 428 21 35
 4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku, ul. 3 Maja 21,
  sp4@gizycko.pl, tel. 87 428 36 68
 5. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku, ul. Wodociągowa 8,
  sp7@gizycko.pl, tel. 87 428 90 60
 6. Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku, ul. Drzymały
  pm1@gizycko.pl, tel. 87 428 33 97
 7. Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku, ul. Jagiełły 3
  pm4@gizycko.pl, tel. 87 428 98 38

 

 

Burmistrz Giżycka

/-/

Wojciech Karol Iwaszkiewicz