SPORT dotacje celowe | Powołanie komisji konkursowej

Zarządzenie nr 543/2021


Burmistrza Miasta Giżycka


z dnia 24 lutego 2021 r. 


w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków


klubów sportowych na dotacje celowe w 2021 r.


 


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. z § 7 ust. 1 Uchwały Nr XXXVI/3/2021 Rady Gminy Miejskiej w Giżycku z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Giżycko oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka Nr 529/2021 z dnia 11 lutego 2021 r., zarządzam, co następuje:  


§1.


Powołuję komisję do rozpatrzenia wniosków klubów sportowych na dotacje celowe w 2021 r., w składzie: a)  Cezary Piórkowski – Zastępca Burmistrza Miasta - Przewodniczący, b) Arkadiusz Połojański                     – Sekretarz Miasta, c)  dr Robert Kempa                          – Przewodniczący Rady Miejskiej, d) Małgorzata Kulas-Szyrmer          – Kierownik Biura Promocji i Polityki Społecznej, e)  Roman Chomicz  – Kierownik Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych MOSiR.


 


§2. 


Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.  


§3. 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      Burmistrz Miasta Giżycka                    /-/     Wojciech Karol Iwaszkiewicz     grafika nagłówek: pixabay.com