Konsultacje społeczne Studium Giżycka | WYNIKI

SPRAWOZDANIE


z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko.


 


Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nastąpiło na podstawie zarządzenia nr 588/2021 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 9 kwietnia 2021 r. zmienionym zarządzeniem nr 597/2021 Burmistrza Miasta Giżycko z dnia 19 kwietnia 2021 r. Konsultacje społeczne odbyły się w terminie od 12 kwietnia 2021 r. do 10 maja 2021 r. w formie elektronicznej przy wykorzystaniu portalu www.kmap.pl. W wyznaczonym terminie złożono 31 uwag, które zostały przedstawione w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Każda uwaga posiada swój numer ID, który ma swoje odniesienie w grafice stanowiącej załącznik nr 2 , co ułatwia lokalizację terenu w odniesieniu do treści złożonej uwagi. Wniesione uwagi dotyczyły różnych aspektów w zakresie planowania przestrzennego, począwszy od zmiany kierunków zagospodarowania wyznaczonych w obowiązującym studium, poprzez dopuszczenie innych wysokości dla przyszłościowej zabudowy, aż do kwestii przyrodniczych związanych z zachowaniem zieleni istniejącej czy podkreśleniu jej rangi. Niniejsze konsultacje mają charakter pomocniczy w zakresie wyznaczenia granicy do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko i zostały zrealizowane przed wszczęciem oficjalnej procedury zmiany dokumentu wynikającej z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po przystąpieniu do zmiany studium na podstawie powyżej przywołanej ustawy zostanie zapewniona możliwość wniesienia zarówno wniosków jak i uwag do zmiany studium o czym społeczeństwo zostanie powiadomione poprzez odpowiednie obwieszczenia i ogłoszenia na stronie internetowej www.mojegizycko.pl, www.bip.gizycko.pl jak i w lokalnej prasie.   Opracowała: Paulina Rakus | Starszy Inspektor Wydziału Planowania i Inwestycji