GRANTY 2024 | Nabór ofert

W środę, 13 grudnia 2023 r. Burmistrz Miasta Giżycka ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka na rok 2024.

Konkursy ogłoszono w siedmiu kategoriach i na każdą przeznaczono określoną kwotę:

 • ochrona zdrowia – 100 000 zł,
 • pomoc społeczna  – 73 000 zł (w tym 35 000 zł na prowadzenie działań mających na celu wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w procesie usamodzielniania się, m.in. mieszkalnictwo, „kręgi wsparcia”, wsparcie specjalistów),
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 125 000 zł,
 • sport i kultura fizyczna – 438 000 zł,
 • ochrona zwierząt – 140 000 zł,
 • ekologia – 38 000 zł,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, aktywizacja seniorów – 30 000 zł.

Termin realizacji zadań publicznych wyznacza się od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

GRANTY

 

Składanie ofert

Oferty realizacji zadań publicznych należy składać poprzez system elektroniczny „WITKAC”: www.witkac.pl. Składanie ofert w systemie „WITKAC” trwa od 13 grudnia 2023 r. do 8 stycznia 2024 r. do godz. 16.00.

Całą ofertę, potwierdzenie złożenia oferty w generatorze wniosków „WITKAC” oraz ewentualne oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie (na adres: Urząd Miejski, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko), lub przez ePUAP, najpóźniej do 8 stycznia 2024 r.

 

O przyjęciu oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu Miejskiego w Giżycku lub data, w której oferta została nadana w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe. Dokumentacja niezłożona we wskazanym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 

Dofinansowanie

Dofinansowanie realizacji zadania publicznego nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów zadania.
Wkład własny oferenta (finansowy lub pozafinansowy) musi stanowić co najmniej 10% całkowitych kosztów zadania.
 

Odrzucenie ofert

Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymaganiom zawartym w ogłoszeniu,  w szczególności:

 1. złożone przez oferentów nieuprawnionych,
 2. niepodpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione,
 3. niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu,
 4. bez minimalnego wkładu własnego oferenta w wysokości co najmniej 10,00%,
 5. z wnioskowaną kwotą dotacji wyższą niż 90,00%.

Informacja o konkursach

Ogłoszenie o konkursach opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku 

 


Dodatkowych informacji w sprawie naboru ofert udziela Katarzyna Pomichowska z Biura Promocji
i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku (pok. nr 116, e-mail: katarzyna.pomichowska@gizycko.pl, tel. 87 732 41 37 / 87 732 41 52).