Studia w Giżycku | Pielęgniarstwo w Filii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

W Giżycku otwarta ma być filia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 23 lipca podpisane zostało porozumienie w tej sprawie. Pierwszym kierunkiem kształcenia będzie pielęgniarstwo, które ma być uruchomione w roku akademickim 2022/2023. To historyczny moment dla naszego miasta i samego uniwersytetu, który otwiera pierwszą w swojej historii filię uczelni.

 

Porozumienie podpisane przez  ks. prof.  dr. hab. Ryszarda Czekalskiego rektora UKSW oraz burmistrza Giżycka Wojciecha Iwaszkiewicza  zakłada współpracę przy opracowywaniu, modyfikowaniu i realizowaniu programów kształcenia na studiach I i II stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli także prorektorzy UKSW prof. n. med. Dariusz Kosior, prorektor ds. medycznych oraz ks. dr hab. Marek Stokłosa prof. ucz., prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej podkreślano rangę wydarzenia dla obu podmiotów.

 

Umowa między UKSW a Giżyckiem uwzględnia działania związane z doskonaleniem i budowaniem kompetencji zawodowych studentów kierunków medycznych zamieszkałych w Giżycku i okolicach. Dotyczy to w szczególności organizacji kształcenia praktycznego w placówkach medycznych zlokalizowanych w pobliżu miejsca zamieszkania studenta. Chodzi o optymalne przygotowanie kadr na potrzeby systemu ochrony zdrowia w regionie, szczególnie w zakresie pielęgniarstwa.

 

Strony zobowiązały się także do wymiany doświadczeń, wspólnej organizacji konferencji poświęconych ochronie zdrowia i administracji publicznej.  Zapowiedziano także inne działania prowadzące do doskonalenia kapitału ludzkiego w województwie warmińsko-mazurskim ze szczególnym uwzględnieniem Giżycka.

 

Burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz: Nasze miasto jest prawdopodobnie pierwszym w Polsce, które odkupiło upadły szpital powiatowy, posiadający 11 oddziałów. Aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne pacjentom z wielu powiatów musimy myśleć o kształceniu personelu tak, aby zachować ciągłość leczenia. UKSW przychodzi nam w tym z pomocą.  Podnosi nie tylko rangę miasta poprzez kształcenie w nim kadr, ale też wprost podnosi bezpieczeństwo mieszkańców.

 

Inicjatywę wsparła senator naszego regionu Małgorzata Kopiczko.

 

UKSW jest wyższą uczelnią publiczną, której początki sięgają 1954 roku, kiedy to nosiła nazwę Akademii Teologii Katolickiej (ATK). Od 1999 roku działa jako Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) na mocy Ustawy z dnia 3 września 1999. Aktualnie uczelnia kształci 9 600 studentów i doktorantów na 43 kierunkach studiów, posiada 13 uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz 10 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Studia prowadzone w systemie stacjonarnym (studia bezpłatne) i niestacjonarnym, zarówno na studiach jednolitych magisterskich, studiach pierwszego i drugiego stopnia. UKSW oferuje również możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych i doktoranckich. Większość z prowadzonych kierunków posiada certyfikaty jakości kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Uniwersytet zatrudnia ponad 1250 osób w tym 760 nauczycieli akademickich i 490 pracowników administracyjnych.

 

Studenci UKSW mają możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne do ponad 150 uczelni w Europie w ramach programu Erasmus oraz na stypendia krajowe do 19 uniwersytetów polskich w ramach programu mobilności studentów MOST. Oprócz zajęć dydaktycznych można aktywnie działać w licznych kołach naukowych, organizacjach studenckich albo samorządzie studentów. Na uniwersytecie działa również teatr i chór akademicki. W ramach systemu stypendialnego, rocznie studentom UKSW wypłacane jest ponad sześć tysięcy świadczeń socjalnych z zaplecza socjalnego.

 

 

 

 

 

Informacje, foto: UKSW