XCI Sesja Rady Miejskiej | 28 listopada

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 28 listopada (wtorek) 2023 r.
o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w
Giżycku al. 1 Maja 14

TRANSMISJA z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tv

Porządek XCI sesji Rady Miejskiej w Giżycku BIP – informacja o XCI sesji Rady Miejskiej w Giżycku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr LXXXVII/11/2023 sesji Rady Miejskiej w Giżycku z 27.09.2023 r.
 4. Przyjęcie protokołu nr LXXXVIII/12/2023 sesji Rady Miejskiej w Giżycku z 11.10.2023 r.
 5. Przyjęcie protokołu nr LXXXIX/13/2023 sesji Rady Miejskiej w Giżycku z 23.10.2023 r.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Komunikaty i informacje.
 8. Oświadczenie Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 listopada 2023 r.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2023 – 2031. PROJEKT NR 1
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok. PROJEKT NR 2
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. PROJEKT NR 3
 12. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. PROJEKT NR 4
 13. Projekt uchwały w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. PROJEKT NR 5
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z Cmentarzy Komunalnych w Giżycku. PROJEKT NR 6
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXXV/67/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 7
 16. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości oraz uchylenia uchwały nr LXXXV/69/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 8
 17. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 9
 18. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 10
 19. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 11
 20. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 12
 21. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 13
 22. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 14
 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. PROJEKT NR 15
 24. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, którym przysługuje żądanie zawarcia umowy sprzedaży tych nieruchomości w trybie określonym w przepisach Działu VI a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. PROJEKT NR 16
 25. Projekt uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. PROJEKT NR 17
 26. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia i wysokości stawek procentowych bonifikaty z tytułu sprzedaży nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych, którym przysługuje żądanie zawarcia umowy sprzedaży tych nieruchomości w trybie określonym w przepisach Działu VI a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
  o gospodarce nieruchomościami. PROJEKT NR 18
 27. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Giżycka na lata 2023 – 2030. PROJEKT NR 19
 28. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Giżycko w roku szkolnym 2022/2023.
 29. Projekt uchwały o zmianie uchwały nr LVII/3/2022 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Giżycku. PROJEKT NR 20 

  Uzasadnienie Radnego Piotra Andruszkiewicza do projektu uchwały nr 20

 30. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku. PROJEKT NR 21
 31. Zamknięcie obrad.

 

Termin wspólnego posiedzenia komisji:

Komisja Spraw Społecznych oraz Komisja Finansów i Gospodarki:

27.11.2023r.  (poniedziałek)  godz. 15.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku al. 1 Maja 14.