XCIV Sesja Rady Miejskiej | 17 stycznia

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 17 stycznia (środa) 2023 r.
o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w
Giżycku al. 1 Maja 14

TRANSMISJA z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tv

Porządek XCIV sesji Rady Miejskiej w Giżycku BIP – informacja o XCIV sesji Rady Miejskiej w Giżycku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XCIII/16/2023 sesji Rady Miejskiej w Giżycku z 11.12.2023 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Komunikaty i informacje.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2024 – 2031. PROJEKT NR 1
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024 rok. PROJEKT NR 2
 8. Projekt uchwały w sprawie dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko do zużytej wody
  i odprowadzonych ścieków. PROJEKT NR 3
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia dokumentu pn. ”Program Ochrony Środowiska dla Miasta Giżycka na lata 2024 – 2027 z perspektywą do 2031 roku”. PROJEKT NR 4
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w mieście Giżycko na lata 2024 – 2026. PROJEKT NR 5
 11. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
  i w domu” na lata 2024 – 2028. PROJEKT NR 6
 12. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. PROJEKT NR 7
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/29/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko. PROJEKT NR 8
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/8/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Giżycka oraz nadania jej statutu. PROJEKT NR 9
 15. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 10
 16. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 11
 17. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w najem. PROJEKT NR 12
 18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Giżyckiego Centrum Kultury
  w Giżycku. PROJEKT NR 13
 19. Projekt uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpoznania wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Owsiana 4. PROJEKT NR 14
 20. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Giżycku na 2024 rok. PROJEKT NR 15
 21. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
  w Giżycku na 2024 rok. PROJEKT NR 16
 22. Plany pracy: Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Giżycku.
 23. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej za 2023 rok.
 24. Sprawozdania z działalności: Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Giżycku za 2023 rok.
 25. Zamknięcie obrad.

 

Terminy  posiedzeń komisji Rady Miejskiej:

  • Komisja Spraw Społecznych - 15.2024 r. (poniedziałek)  godz. 15:30  w Biurze Rady Miejskiej pok. nr 1 – Urząd Miejskiej w Giżycku al. 1 Maja 14.
  • Komisja Finansów i Gospodarki – 16.01.2023 r. (wtorek) godz. 15:00 w Biurze Rady Miejskiej pok. nr 1 – Urząd Miejskiej w Giżycku al. 1 Maja 14.