Wyniki konsultacji do projektu uchwały o obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji Miasta Giżycka

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Giżycka.

Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od 14.12.2023 r. do 18.01.2024 r. w formie:

  1. zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego, dostępnego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku (Punkt Obsługi Klienta, pokój nr 7) oraz na stronie www.gizycko.wdialogu.plwww.bip.gizycko.pl;
  2. wypełnienia formularza ankiety, w postaci papierowej lub elektronicznej, dostępnego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku (Punkt Obsługi Klienta, pokój nr 7) oraz na stronie www.gizycko.wdialogu.plwww.bip.gizycko.pl;
  3. otwartych spotkań konsultacyjnych w terminach:
  • 8 stycznia 2024 r. o godz. 10:00,
  • 8 stycznia 2024 r. o godz. 16:00,
  • 9 stycznia 2024 r. o godz. 16:00,

w Urzędzie Miejskim w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko (sala konferencyjna).

 

Uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach społecznych byli mieszkańcy oraz wszystkie działające na obszarze miasta podmioty społeczno-gospodarcze, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, interesariusze rewitalizacji wymienieni w art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji.

 

Informacja o konsultacjach społecznych została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta Giżycka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku, na profilu miasta Giżycka w mediach społecznościowych, w lokalnych mediach – prasa oraz radio. Ponadto poinformowano korespondencją elektroniczną podmioty społeczno-gospodarcze, których adresy znajdują się w bazie mailingowej Urzędu Miasta, w tym m.in. przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. Pisemnie poinformowano również spółdzielnie mieszkaniowe oraz zarządców nieruchomości.

 

W trakcie konsultacji społecznych zebrano 5 uwag/opinii w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – zostały one złożone na formularzu konsultacyjnym lub podczas otwartych spotkań konsultacyjnych.

 

Do pobrania:

Więcej informacji pod linkiem: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1219/wiadomosc/723761/gminny_program_rewitalizacji_miasta_gizycka

 

Opracowanie informacji: Maria Czetyrbok