Mur Carnot'a jak nowy

 

ZMIANY W TWIERDZY BOYEN

DZIĘKI

WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

 

Remont muru Carnota zakończony, nowe oświetlenie zamontowane, a teren pod ścieżkę rowerową przekazany. Twierdza Boyen wciąż się zmienia i pięknieje. A to wszystko dzięki temu, że Giżycko regularnie pozyskuje środki i realizuje projekty w ramach współpracy transgranicznej. Aktualnie nasze miasto współpracuje z rosyjskim miastem Sowieck, w ramach projektu „Giżycko i Sowieck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego”.

 

Celem projektu jest wykorzystanie potencjału dziedzictwa historyczno-przyrodniczego przygranicznych terenów Giżycka oraz Sowiecka (Rosja) w turystyce.

 

W ramach projektu zreazlizowano: 

    • remont muru Carnot’a (fragment muru od strony Bramy Giżyckiej do narożnika bastionów Leopold i Ludwig),
    • wybudowanie oświetlenia parkowego wzdłuż muru Carnot’a od odcinku Bramy Giżyckiej do Bramy Kętrzyńskiej,

W planach: 

stworzenie trasy rowerowej wokół Twierdzy Boyen i w jej otoczeniu (łącznie: 5628 m, w tym ok. 3729 m to ścieżka pieszo-rowerowa oraz  ok. 1899 m trasy MTB),

oraz zrealizowanie działań promocyjnych m.in.:  konferencje, montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych, udział w tworzeniu strony internetowej, organizacja wydarzenia – wyścig wokół Twierdzy, organizacja wystawy fotograficznej. Podobne działania przewidziane są także u partnera rosyjskiego miasta Sowieck. Mapa orientacyjna – budowa trasy rowerowej wokół Twierdzy Boyen.  Link do projektu – www.gizycko.pl/dokumentacja/trasa_rowerowa_tb.rar  

 

Okres realizacji projektu: 01.12.2019 – 30.11.2021 Całkowita wartość projektu to 1 947 652,67 euro (90% dofinansowania). Całkowita wartość projektu po stronie Giżycka: 1 032 467,95 euro, w tym dofinansowanie 929 721,16 euro (90%).


This publication was produced with the financial support of the European Union, under the Poland-Russia Corss-border Cooperation Programme 2014-2020.

 

Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014-2020.

 

Its contents are the sole responsibility of Gizycko Municipality and under no circumstances can be regarded as reflectong the position of the European Union, the MA or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.

 

Za jego treść odpowiada wyłącznie Gmina Miejska Giżycko i w żadnym wypadku nie może być on uznany za odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

 

Fot. BurmistrzIwaszkiewicz