2014-2020

2014-2020

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Współpraca Giżycka i Sowiecka

Fala

 

 

PR/1/045/2018

 

Głównym celem wspólnego projektu Miasta Giżycka i Sovieck jest wykorzystanie potencjału dziedzictwa historyczno-przyrodniczego przygranicznych terenów Giżycka oraz Sowiecka (Rosja) w turystyce w celu podniesienia stopy rozwoju gospodarczego. Pomysł, a także prace nad projektem trwają już od 2016 roku. Zgodnie z założeniami Beneficjentem Wiodącym projektu jest Gmina Miejska Giżycko, a Beneficjentem 1 - miasto Sowieck z Obwodu Kaliningradzkiego.

 

Planowany okres realizacji projektu to 47 miesięcy, podczas którego zaplanowano:
- remont muru Carnot’a (fragment muru od strony Bramy Giżyckiej do narożnika bastionów Leopold i Ludwig), - wybudowanie oświetlenia parkowe wzdłuż muru Carnot’a od odcinku Bramy Giżyckiej do Bramy Kętrzyńskiej,
- stworzenie trasy rowerowej wokół Twierdzy Boyen i w jej otoczenia (łącznie: 5628 m, w tym ok. 3729 m to ścieżka pieszo-rowerowa oraz  ok. 1899 m trasy MTB), oraz zrealizowanie działań o charakterze nieinfrastrukturalnym, w tym: organizacja konferencji otwierającej projekt przez Giżycko, postawienie tablic nawiązujących do zabytków i otoczenia znajdujących się przy trasie rowerowej, udział w tworzeniu strony internetowej, tablice informacyjne i pamiątkowe, organizacja wydarzenia – wyścig wokół Twierdzy, w tym trzydniowy rajd transgraniczny dla gości z Sowiecka oraz organizacja wyjazdu na trzydniowy rajd transgraniczny do Sowiecka, udział w konferencji zamykającej w Sowiecku, otwarta wystawa fotograficzna nawiązująca do udziału w rajdzie a także pozostałe działania promocyjne i koszty związane z realizacją projektu.

 

Podobne działania przewidziane są także u Beneficjenta 1 - miasta Sovieck, który planuje stworzyć kompleks rekreacyjno-turystyczny, w tym trasy pieszo-rowerowe wokół jeziora (3930 m) wraz wypożyczalnią rowerów i punktem naprawy, postawienie tablic pamiątkowych i informacyjnych, udział w rajdzie w Giżycku, uruchomienie strony internetowej związaną (zmienić na: związanej) z tematyką projektu, organizacja trzydniowego rajdu w Sowiecku i konferencji zamykającej projekt, uruchomienie otwartej wystawy fotograficznej z rajdu a także pozostałe działania promocyjne i koszty związane z realizacją projektu.

 

Okres realizacji projektu: 01.12.2019 – 31.10.2023

Całkowita wartość projektu to 1 947 652,67 euro (90% dofinansowania).

Całkowita wartość projektu po stronie Giżycka: 1 032 467,95 euro, w tym dofinansowanie 929 721,16 euro (90%).

Więcej informacji:

TRASY ROWEROWE

ZAKŁADKA MUR CARNOTA

ZAKŁADKA WYSPA GIŻYCKA

 


Niniejszy artykuł powstał przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

 

 Za treść artykułu wyłączną odpowiedzialność ponosi Gmina Miejska Giżycko i w żadnym wypadku, nie można uznać, że odzwierciedlają one stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego.