OGŁASZAMY PLEBISCYT o "Nagrodę Świętego Brunona Patrona Giżycka"

Burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz ogłasza Plebiscyt o „Nagrodę Świętego Brunona patrona Giżycka” roku 2017. Do 12 grudnia trwają zgłoszenia do drugiej edycji Nagród!


Wyróżnieni zostaną wybitni mieszkańcy Giżycka, zasłużeni w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, którzy swoją działalnością wpływają na rozwój i promocję miasta.


Laureaci plebiscytu, uhonorowani zostaną za swoje sukcesy i dobre pomysły, przyznawanymi Statuetkami Świętego Brunona oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości 1000 zł każda. Zwycięzców w kategorii KULTURA, SPORT, GOSPODARKA, TURYSTYKA, ZDROWIE, SPOŁECZNIK, AMBASADOR GIŻYCKA, POMYSŁ, wybierze kapituła pod przewodnictwem burmistrza.


Kandydaci do plebiscytu mogą być zgłaszani do 12 grudnia 2016 r. przez samych mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych, stowarzyszeń, instytucji oraz przedsiębiorców. Nominacje zgłaszane będą również przez burmistrza miasta. Wyniki poznamy w przyszłym roku w styczniu podczas uroczystej gali w Porcie Ekomarina.


To druga edycja Nagród św. Brunona, którymi chcemy uhonorować wyjątkowych mieszkańców Giżycka. Poniżej szczegóły, regulamin i formularz zgłoszeniowy do pobrania. Warto również zobaczyć, kto został laureatem roku 2016.Św. Brunon patron Giżycka to postać nietuzinkowa – biskup, misjonarz, zakonnik, ale też pisarz i polityk-dyplomata. Niewątpliwie zasługuje na uznanie i pamięć współczesnych. W roku 2009 obchodziliśmy 1000-lecie męczeńskiej śmierci św. Brunona, który niestrudzenie prowadził działalność misyjną. W Giżycku odbyły się Centralne Obchody Milenijne oraz różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne, sportowe, konferencje naukowe, koncerty, festyny, warsztaty muzyczne i teatralne, zawody i turnieje sportowe. Fot. Mozaika postaci św. Brunona, znajdująca się na frontonie Sanktuarium św. Brunona w Giżycku www.swietybrunon.gizycko.pl.


Zarządzenie nr 303/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 21 listopada 2016 roku


w sprawie


Plebiscytu o „Nagrodę Świętego Brunona patrona Giżycka”


 


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 18 oraz art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:


§ 1  1. Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza Plebiscyt o „Nagrodę Świętego Brunona patrona Giżycka” roku 2017.
  2. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie wybitnych mieszkańców Giżycka, zasłużonych w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, którzy swoją działalnością wpływają na rozwój i promocję miasta.

§ 2 Zasady przeprowadzenia plebiscytu określa Regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia.   § 3 Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.   § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   Burmistrz Miasta Giżycka /-/ Wojciech Iwaszkiewicz     Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 303/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 21 listopada 2016 roku  


PLEBISCYT  O „NAGRODĘ ŚWIĘTEGO BRUNONA PATRONA GIŻYCKA” 2017 Regulamin


  CEL PLEBISCYTU


Celem plebiscytu jest wyróżnienie wybitnych mieszkańców Giżycka, uhonorowanie ich sukcesów w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, które w znaczący sposób wpływają na rozwój i promocję miasta.


  ORGANIZATOR Organizatorem konkursu jest Burmistrz Giżycka.   UDZIAŁ W PLEBISCYCIE


Kandydatami do plebiscytu mogą być mieszkańcy Giżycka, którzy ukończyli 18 rok życia. Kandydaci mogą być zgłaszani przez mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych, stowarzyszeń, instytucji oraz przedsiębiorców. Nominacje zgłaszane są również przez Burmistrza Miasta.


Zgłoszenie kandydata do plebiscytu powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy kandydata wraz z uzasadnieniem kandydatury oraz dane kontaktowe do osoby/instytucji/organizacji zgłaszającej.


Kandydatury można zgłaszać do 12 grudnia 2016 r. na adres burmistrz@gizycko.pl.


Organizator zapewnia, że uzyskane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późniejszymi zmianami). Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Burmistrz Giżycka, a uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania.


 


Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronach www.gizycko.pl, www.mojegizycko.pl (POBIERZ FORMULARZ) i www.bip.gizycko.pl, a także w Biurze Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko, pok. nr 117, które udziela informacji na temat plebiscytu (kontakt: tel. 87 7324 137, promocja@gizycko.pl).


 


Wyboru laureatów plebiscytu dokonuje kapituła pod przewodnictwem Burmistrza Giżycka w następujących kategoriach: KULTURA, SPORT, GOSPODARKA, TURYSTYKA, ZDROWIE, SPOŁECZNIK, AMBASADOR GIŻYCKA, POMYSŁ. Kapituła może dokonać wyboru dwuetapowo, wybierając spośród zgłoszeń w danej kategorii do pięciu nominacji, a następnie wybrać ostatecznego zwycięzcę lub nie dokonać wyboru. Laureatem w danej kategorii można zostać tylko jeden raz.


 


Laureaci Plebiscytu o „Nagrodę Świętego Brunona patrona Giżycka” roku 2017, otrzymają Statuetki św. Brunona oraz nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł brutto, podczas uroczystego ogłoszenia wyników, które odbędzie w ramach Spotkania Noworocznego ‘2017 w sali konferencyjnej Portu Ekomarina Giżycko.


  PATRONAT MEDIALNY


Współpraca z mediami lokalnymi, publikacje na oficjalnej stronie miasta gizycko.pl, serwisie mojegizycko.pl, aplikacji Moje@Giżycko, facebook.com/kursnagizycko.


  Burmistrz Miasta Giżycka /-/ Wojciech Iwaszkiewicz