Warsztaty dla organizacji pozarządowych - uproszczona ewidencja

Fundacja Cadmus pracuje nad darmową aplikacją do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów dla organizacji pozarządowych.

 

W związku z planowanym udostępnieniem pierwszej wersji aplikacji, Fundacja Cadmus organizuje warsztaty online 10 września 2022 r. o godz. 10.00 dla organizacji pozarządowych z województwa warmińsko-mazurskiego, podczas których omówione zostaną podstawowe funkcje oraz zostaną zebrane uwagi dotyczące aplikacji. 

Szkolenie jest darmowe i odbędzie się online. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, obowiązuje wcześniejsza rejestracja: https://bit.ly/uepik2022

Więcej informacji na stronie organizatora https://uepik.org/ oraz na Facebooku https://www.facebook.com/events/2563126670490645

 

 

Uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów mogą prowadzić organizacje pozarządowe (poza spółkami kapitałowymi), które:

- działają w sferze zadań publicznych,

- nie prowadzą działalności gospodarczej,

- nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,

- osiągają przychody wyłącznie z:

  • działalności nieodpłatnej pożytku publicznego ztytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,
  • działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,
  • tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
  • tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,

- w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z wyżej wymienionych tytułów, w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł.