ARCHIWUM | Giżycka Karta Dużej Rodziny

ARCHIWUM | Giżycka Karta Dużej Rodziny

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Program Wspierania Rodzin Giżycka Karta Dużej Rodziny

Fala

 

 

Program Wpierania Rodzin Giżycka Karta Dużej Rodziny stanowi zespół ulg, zbiór przywilejów obejmujące wszystkich członków rodzin wielodzietnych z Giżycka, w tym także rodziców samotnie wychowujących dzieci. Giżycką Kartę Dużej Rodziny wydaje się rodzinom bez względu na dochód rodziny. Ma być ona przywilejem oraz udogodnieniem dla tych, którzy poświęcają swoje życie na wychowanie licznego potomstwa. Rodziny wielodzietne w każdym momencie mogą wyrazić chęć uczestniczenia w programie.

 

INFORMACJE I DOKUMENTY DO POBRANIA:

● Jak przystąpić do programu Giżycka Karta Dużej Rodziny?

Przydatne informacje w pigułce szczegóły...

● Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku

Wykaz załączników wymaganych podczas składania wniosku szczegóły...

● Wniosek oraz ankieta kierowana do rodzin wielodzietnych

DO POBRANIA Wniosek o przyznanie karty, przedłużenie jej ważności bądź wydanie duplikatu oraz Ankieta szczegóły...

● Wzór Giżyckiej Karty Dużej Rodziny

Giżycka karta z wizerunkiem giżyckiej rodziny szczegóły...

● List intencyjny burmistrz Giżycka do przedsiębiorców

Burmistrz zachęca lokalne firmy do wspólnego poszerzania oferty Giżyckiej Karty Dużej Rodziny szczegóły...

● Partnerzy programu

Partnerzy otrzymują graficzne oznaczenie uczestnictwa w Programie. Nazwa, logo i informacje o przedsiębiorcach będą również na wszelkich materiałach związanych z realizacją Programu. Lista firm szczegóły...


● Informacje dla firm zainteresowanych współpracą

Korzyści dla przedsiębiorców przystępujących do programu. DO POBRANIA deklaracja i wzór porozumienia o współpracy szczegóły...


● List gratulacyjny od Pary Prezydenckiej

Prezydent Bronisław Komorowski wraz z małżonką w uznaniu prorodzinnych działań w Giżycku szczegóły...

● Aktualności i ważne informacje dla rodzin

Informacje związane z funkcjonowaniem Giżyckiej Karty Dużej Rodziny szczegóły...

● Polecamy również zakładkę Rodzina

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, Przemoc w rodzinie, niebieska karta, prawodawstwo...

 

Właścicielem Karty jest Urząd Miejski w Giżycku. Karta jest wydawana jest na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata (co roku będzie weryfikowana). Giżycką Kartę Dużej Rodziny będzie otrzymywał każdy członek rodziny wielodzietnej. Koordynatorem działań w ramach programu Giżycka Karta Dużej Rodziny jest przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Giżycku Pełnomocnik Burmistrza ds. rodziny, dzieci i młodzieży.

 

 

Do programu mogą przystępować przedsiębiorcy działający na terenie miasta Giżycka. Można to zrobić w dowolnym czasie. Przystąpienie do programu Giżycka Karta Dużej Rodziny oznacza zaoferowanie przez firmę propozycji zniżek na swoje produkty i usługi. Przedsiębiorcy otrzymują okazję pozyskania nowych, stałych klientów, a poprzez wspieranie wielodzietnych rodzin mieszkających Giżycku, zyskują możliwość budowania pozytywnego wizerunku swojej firmy, działającej na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

ULGI I ZWOLNIENIA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

Rozwiązania, które wchodzą w skład Giżyckiej Karty Dużej Rodziny

 

● 50% zniżki w odniesieniu do aktualnie obowiązujących opłat za wstęp na basen;

● 50% zniżki na lodowisko wraz z wypożyczeniem łyżew w odniesieniu do aktualnie obowiązujących opłat;

● 50% zniżki dla dzieci i młodzieży na zajęcia oraz imprezy artystyczno-kulturalne organizowane przez Giżyckie Centrum Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (dotyczy zajęć płatnych);

● częściowe zwolnienie z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych:

- 50% w przypadku, gdy w rodzinie na utrzymaniu rodziców/prawnych opiekunów znajdują się trzy osoby, z których każda uczęszcza do przedszkola, uczy się lub studiuje;

- 80% w przypadku czterech i więcej osób będących na utrzymaniu rodziców/prawnych opiekunów, z których każda uczęszcza do przedszkola, uczy się lub studiuje;

● jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się trzeciego i więcej dzieci;

● współpraca z zainteresowanymi firmami z terenu Giżycka;

● pierwszeństwo w programach zdrowotnych realizowanych przez Gminę Miejską Giżycko.

 

Kontakt: Główny Specjalista

dr Katarzyna Karolska tel. 87 7324 152, 531 002 333 katarzyna.karolska@gizycko.pl, Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14 (I piętro, pokój nr 116,117) 

 

Karta przyjęta została przez Radę Miejską w Giżycku 15 maja 2014 roku,
w Międzynarodowym Dniu Rodzin, ustanowionym 20 lat temu przez ONZ.

 

Uchwała Nr XLII/33/2014 Rady Miejskiej Giżycko

z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodzin „Giżycka Karta Dużej Rodziny”

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 549 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art.110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjąć Program Wspierania Rodzin pod nazwą „Giżycka Karta Dużej Rodziny” będący załącznikiem do uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska