Przyznano DOTACJE CELOWE klubom sportowym na rok 2021

Giżycko przeznacza kolejne fundusze na rozwój sportu w ramach dotacji celowej, którą otrzymają kluby w trzech dyscyplinach sportowych - żeglarstwie, piłce nożnej i pływaniu. To nowa formuła, możliwa dzięki przyjęciu w styczniu przez Radę Miejską uchwały w oparciu o ustawę o sporcie, określającej taki tryb finansowania sportu w naszym mieście. Łączna pula przeznaczona w budżecie na dotacje celowe w roku 2021 wyniosła 1.210.600 zł i została skierowana do trzech klubów: żeglarstwo - Giżycka Grupa Regatowa, piłka nożna - GKS Mamry, który ma szansę awansować do III ligi i pływanie - Medyk Giżycko. Przypomnijmy, że giżycki sport wspierany jest również w ramach konkursów grantowych i środków na szkolenie sportowe. Poniżej szczegóły ostatnich rozstrzygnięć konkursowych.  


Zarządzenie nr 550/2021


Burmistrza Miasta Giżycka


  z dnia 26 lutego 2021 r.


w sprawie przyznania dotacji celowej klubom sportowym na rok 2021


  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. z § 7 ust. 1 Uchwały Nr XXXVI/3/2021 Rady Gminy Miejskiej w Giżycku z dnia 18 stycznia 2021 r.  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Giżycko oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka Nr 529/2021 z dnia 11 lutego 2021 r., zarządzam, co następuje:  


§ 1


Po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami, przyznaję dotację celową w roku 2021, o łącznej puli 1.210.600 zł, następującym klubom sportowym:


  1. Żeglarstwo - Giżycka Grupa Regatowa, z przyznaną kwotą dotacji: 550.000 zł
  2. Piłka nożna - Giżycki Klub Sportowy „Mamry”, z przyznaną kwotą dotacji: 622.559 zł
  3. Pływanie - Uczniowski Klub Sportowy MKS Medyk Giżycko, z przyznaną kwotą dotacji: 38.041 zł

 


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi i Sekretarzowi Miasta.  


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     Burmistrz Miasta Giżycka                        /-/   Wojciech Karol Iwaszkiewicz  


Biuletyn Informacji Publicznej:


Zarządzenie nr 550/2021 w sprawie przyznania dotacji celowej klubom sportowym na rok 2021


Uchwała nr XXXVI/3/2021 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Giżycko


Konkurs ogłoszony przez dyrektora MOSiR na dotację celową klubów sportowych 2021


 


Informacje o rozstrzygniętych konkursach grantowych na rok 2021:


SZKOLENIE SPORTOWE 2021


GRANTY - w tym SPORT 2021 


    Fot. nagłówek: UM Giżycko mojegizycko.pl / Mariusz Kluk