Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa drogi gminnej nr 205049N ul. Łuczańska w Giżycku

Fala

Celem inwestycji jest rozwój infrastruktury drogowej wpływającej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz warunków życia mieszkańców.

Planowana inwestycja będzie miała pozytywne oddziaływanie na obszarze w którym funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Podniesione zostaną standardy techniczno-użytkowe ul. Łuczańskiej poprzez przebudowę drogi wraz z oświetleniem oraz wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

 

Ulica Łuczańska jest drogą w terenie zabudowanym o wysokim natężeniu ruchu pieszo-rowerowym. Przedmiot inwestycji to strategiczny odcinek miasta ze względu na bezpośrednie połączenie komunikacyjne mieszkańców obu części Giżycka. Ulica prowadzi do kładki nad Kanałem Łuczańskim, którą przemieszczają się piesi oraz rowerzyści (w wyjątkowych sytuacjach mogą przejeżdżać pojazdy uprzywilejowane, w tym służby ratownicze). Zadanie to przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców w zakresie dostępności do usług publicznych i sektora prywatnego oraz podniesienia rangi terenów inwestycyjnych w otoczeniu planowanego zadania . Pojawienie się nowego oświetlenia poprawi zarówno bezpieczeństwo i jakość życia w tej części miasta.

 

Przedmiotowe zadanie zakłada wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, nawierzchni (wraz z warstwami podbudowy), miejsc postojowych (w tym dla osób niepełnosprawnych), zjazdów, przebudowy oświetlenia, wykonanie oznakowania, a także gospodarkę zielenią oraz prace wykończeniowe i towarzyszące.

 

Przewidywana wartość inwestycji: 631 797,98 zł

Dofinansowanie: 619 162,02 zł