2007-2013

2007-2013

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

Fala
                      

 

 

Projekt

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
w Gminie Miejskiej Giżycko”

 

współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  w jakości usług edukacyjnych) 

 

Czas trwania projektu:
1.09.2011 - 30.06.2013

 

Wartość projektu: 293.052 zł

Dofinansowanie: 100% wartości projektu

 

Adresatami projektu są:

uczniowie klas I-III szkół podstawowych w Giżycku

 

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 4

 

Od  1  września 2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki był realizowany  w  czterech  giżyckich szkołach  podstawowych  (SP Nr 3, 4, 6, 7)  projekt  „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Giżycko”  współfinansowany  przez Unię Europejską. 6 października 2011 r. Gmina Miejska Giżycko podpisała umowę na dofinansowanie projektu.

 

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 7

 

Rekrutacja dzieci została przeprowadzona w szkołach, na podstawie diagnoz dokonanych przez zespoły nauczycieli odpowiedzialnych za wdrożenie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania w klasach I-III. Ponadto zespoły opierały się na orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

409 uczniów uczestniczyło w zajęciach specjalistycznych oraz w zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania. Zrealizowano 6.360 godzin zajęć lekcyjnych.

 

 

W ramach realizacji projektu uczniowie korzystali z zakupionych pomocy dydaktycznych, które po zakończeniu realizacji projektu stają się własnością szkoły i służyć będą realizacji kolejnych działań na rzecz uczniów.

 

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 7

 

Za główny cel projektu postawiono wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących w Gminie Miejskiej Giżycko poprzez organizację zajęć i doposażenie placówek.

 

Przez cały okres realizacji zadań szkoły prowadziły promocję projektu. W tym celu na budynkach szkół zawieszono tablice informacyjne. Wiadomości dotyczące projektu zamieszczane były także na stronie internetowej miasta oraz na stronach internetowych szkół.

 

 

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 4

 

Cele projektu:

- ograniczenie specyficznych trudności edukacyjnych dotyczących opanowania czytania  i pisania oraz umiejętności matematycznych u uczniów klas I-III w wyniku realizacji działań indywidualizacyjnych,

- ograniczenie trudności edukacyjnych dotyczących zaburzenia rozwoju mowy u uczniów klas I-III poprzez organizację pomocy logopedycznej,

- zmniejszenie problemów związanych z zaburzeniami komunikacji społecznej oraz innych specyficznych trudności edukacyjnych zdiagnozowanych u uczniów klas I-III,

- poprawa świadomości dotyczącej sposobów korygowania wad postawy u dzieci z wadami postawy poprzez organizację gimnastyki korekcyjnej,

- rozwój szczególnych uzdolnień dzieci z klas I-III poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej dla tych uczniów.

 

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 4

 

Projekt jest spójny z  POKL, z celami szczegółowymi priorytetu IX poprzez:

- oddziaływanie szkół na rzecz podniesienia kompetencji kluczowych uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych,

- zmniejszenie dysproporcji w stopniu opanowania kompetencji kluczowych wewnątrz szkół  i pomiędzy szkołami

 

Szkolnymi koordynatorami projektu są:

Anna Biraga - Szkoła Podstawowa nr 3

Anna Ulaniuk - Szkoła Podstawowa nr 4

Zofia Ulążka - Szkoła Podstawowa nr 6

Elżbieta Borzejewicz - Szkoła Podstawowa nr 7

 

Biuro Projektu  „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Giżycko” 

(nadzór i realizacja):

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

tel.: (87) 428 29 35, fax: (87) 428 29 35,

e-mail: piotr.szulc@gizycko.pl , joanna.rybarczyk@gizycko.pl