2007-2013

2007-2013

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Opracowanie studium wykonalności dla terenu w Twierdzy Boyen

Fala

          

 

„OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA TERENU TWIERDZY BOYEN W GIŻYCKU” z unijnych pieniędzy

 

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
6.2.2. Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych

 

 Całkowita wartość projektu:

210.000 zł

 

Dofinansowanie:

178.500 zł (85% wartości projektu)

 

Czas trwania projektu:
2.01.2009 - 30.11.20009

 

30 września 2008r. Miasto Giżycko złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA TERENU TWIERDZY BOYEN W GIŻYCKU”, w ramach priorytetu VI działania 6.2.2. PROGRAMU OPERACYJNEGO INNNOWACYJNA GOSPODARKA.

 

Wniosek opracowany w Wydziale Promocji Urzędu Miejskiego w Giżycku, został  oceniony pozytywnie. 25 listopada 2008 r. miasto otrzymało decyzję o przyznaniu wnioskowanej kwoty w wysokości 178.500 zł, co stanowi 85% wartości projektu (całkowita wartość projektu 210.000 zł). Umowa na dofinansowanie została podpisana 19 marca 2009  r.

 

Giżycki projekt to jedyny z całego województwa warmińsko-mazurskiego, który zyskał unijne wsparcie w ramach ogłoszonych do tej pory przez Ministerstwo Gospodarki dwóch konkursów.

 

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenu Twierdzy Boyen w Giżycku. Realizacja przedsięwzięcia ma zachęcić inwestorów do inwestowania w turystykę, a w przyszłości zachęcić również turystów do odwiedzania Polski, a przede wszystkim Giżycka, położonego w centrum Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

 

Przedmiotem projektu jest opracowanie studium wykonalności dla Twierdzy Boyen w Giżycku przy uwzględnieniu udziału partnera prywatnego, w tym raportu o barierach inwestycyjnych. Podstawowym zadaniem w ramach opracowywania założeń, będzie rozwój centralnej koncepcji (planu strukturalnego), która umożliwi wybór najlepszych pomysłów na zagospodarowanie i rozwój Twierdzy. Koncepcja ma uwzględniać relację między Twierdzą, jej najbliższym otoczeniem i miastem. Istotne jest też połączenie kilku różnych funkcji tak, aby zebrane razem, tworzyły silniejszy i bardziej atrakcyjny koncept dla XIX-wiecznej fortyfikacji oraz miasta.

 

 

Na zlecenie Gminy Miejskiej Giżycko w listopadzie 2009 r. opracowane zostało Studium wykonalności dla terenu Twierdzy Boyen w Giżycku (przez Konsorcjum Firm IPG Sp. z o.o. Kraków i INW-EKO Consult Zielonki) WARTO ZOBACZYĆ: informacje o studium i koncepcja zagospodarowania fortyfikacji.

 

Opracowanie stanowić ma bazę dla rozmów z potencjalnymi inwestorami. Może być ono również wykorzystane przez władze miasta w celach marketingowych i budowania marki. Opracowanie ma na celu pokazanie zasadności realizacji projektów, a także określenie czy zadanie możliwe jest do zrealizowania, biorąc pod uwagę wyniki analizy finansowo – ekonomicznej oraz wymogi wykonalności i trwałości efektów projektu.

 

Dodatkowo opracowanie wskazuje najlepsze z możliwych do zastosowania rozwiązań organizacyjnych i finansowo – ekonomicznych, mając na względzie także kwestie ekologiczne i techniczne. Uzasadnia wybór opcji, której realizacja doprowadzi do rozwiązania zdiagnozowanych problemów. Określa ponadto korzyści i koszty realizacji projektu, biorąc pod uwagę między innymi następujące uwarunkowania: potrzeby rynku, aspekty techniczne i technologiczne, organizacyjne, prawne oraz finansowe i ekonomiczne.

 

kontakt w sprawie projektu:

Magdalena Fuk tel. 087 7324 120 magdalena.fuk@gizycko.pl

Wydział Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Giżycku