2007-2013

2007-2013

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego Krainy WJM

Fala

 

"Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich"

OFICJALNA STRONA PROJEKTU
www.MOF.gizycko.pl

 

Dofinansowanie: ok. 1.000.000 zł (90% kosztów kwalifikowalnych)

Termin realizacji: lipiec 2013 - marzec 2015

 

W projekcie uczestniczy 12 gmin z obszaru KWJM

 

Planowane w ramach projektu działania
mają na celu wyznaczenie Obszaru Funkcjonalnego
Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (OF KWJM).

W ramach wspólnego projektu unijnego powstaną m.in. dokumenty umożliwiające ubieganie się o środki unijne w latach 2014-2020.

 

Na realizację projektu pn. PLANOWANIE MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA TERENIE KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 1 mln zł tj. 90% kosztów kwalifikowanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 

Ankieta realizowana na potrzeby projektu „Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”

W październiku 2013 roku przeprowadzone zostało badanie ankietowe na terenie 12 gmin Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. W telefonicznej ankiecie sami mieszkańcy określali zasięg i skalę problemów występujących w naszym regionie. mogli też powiedzieć, co jest naszą mocną stroną.

 

Celem projektu jest wspólne planowanie rozwoju obszaru funkcjonalnego i rozwiązanie problemów miast i otaczających je gmin wiejskich.

 

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU   1. Opracowanie Analizy Obszaru Funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

Działanie będzie miało charakter zintegrowany, będzie dotyczyło wszystkich jst obszaru funkcjonalnego. Analizy zostaną przeprowadzone zgodnie z zalecaną metodologią wyznaczania obszarów funkcjonalnych. W działaniu będą uczestniczyć wszyscy partnerzy projektu. Zakres opracowania:

- analizy mające na celu określenie zasięgu obszaru funkcjonalnego

- badania, diagnozy służące określaniu powiązań i wynikających z nich wyzwań służących określeniu obszaru funkcjonalnego

- analiza  zarządzania obszarem funkcjonalnym

 

2. Opracowanie dokumentów strategicznych

W ramach projektu partnerzy planują opracowanie dwóch dokumentów strategicznych uwzględniających cały obszar funkcjonalny:

 -  Program Regionalny dla rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Program będzie określał wiązki powiązanych ze sobą małych projektów, realizujących zasadę zintegrowanego podejścia.

Program będzie określał wymagane projekty inwestycyjne z uwzględnieniem perspektywy czasowej 2014-2020 wraz z założeniami techniczno – ekonomicznymi. Program będzie zawierał analizy rozwoju transportu, komunikacji  oraz turystyki

- Program Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Program rewitalizacji dla obszaru funkcjonalnego, który posłuży jako dokument do ubiegania się ośrodki w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 na rewitalizację miast.

  3. Opracowanie badań, analiz, ewaluacji, ekspertyz służących przygotowaniu studiów uwarunkowań przestrzennych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów wykonalności oraz inwestycji, które mają być realizowane w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

Przygotowanie analizy architektoniczno-urbanistycznej, której celem będzie opracowanie, omówienie sposobu ustalania decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego. W analizie ujęte zostaną zagadnienia dotyczące analizy funkcji zabudowy i zagospodarowania oraz cech zabudowy i zagospodarowania, stanowiących podstawę rozstrzygnięć przestrzennych  orzekanych w decyzjach o warunkach zabudowy.

Analiza urbanistyczno - architektoniczna Obszaru Funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich pozwoli na:

- dokonanie analizy warunków i zasad gospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych

- dokonanie analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

 

4. Przygotowanie studiów wykonalności, dokumentacji dotyczącej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym konsultacji społecznych oraz dokumentacji technicznej dla inwestycji wynikających z diagnozy opracowanej w ramach niniejszego projektu:

Zrealizowane dwie dokumentacje będą umożliwiały ubieganie się o środki unijne w ramach perspektywy unijnej 2014-2020. Będą to inwestycje wynikające z diagnozy opracowanej w ramach niniejszego projektu:

•        Studia wykonalności – 2 szt. studia wykonalności będą obejmowały cały obszar funkcjonalny.

•        Programy Funkcjonalno – Użytkowe wraz z OOŚ – 2 szt. – dokumenty te zostaną wykonane dla całego obszaru funkcjonalnego.

 

W skład planowanego obszaru funkcjonalnego wchodzą następujące JST, które podpisały List Intencyjny:

1.Gmina Miejska Giżycko

2. Gmina Giżycko (gmina wiejska)

3. Gmina Mrągowo  (gmina wiejska)

4. Gmina Miasto Mrągowo (gmina miejska)

5. Gmina Pisz (gmina miejsko – wiejska)

6. Miasto i Gmina Ruciane – Nida (gmina miejsko – wiejska)

7. Gmina Mikołajki (gmina miejsko – wiejska)

8. Gmina Ryn (gmina miejsko – wiejska)

9. Miasto i Gmina Węgorzewo (gmina miejsko – wiejska)

10. Miasto i Gmina  Orzysz (gmina miejsko – wiejska)

11. Gmina Miłki (gmina wiejska)

12. Gmina Pozezdrze (gmina wiejska)

 

 

Kontakt do kierownika projektu:

Magdalena Fuk

Urząd Miejski w Giżycku/ Wydział Techniczno-Inwestycyjny

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

tel. 87 7324 120 

 

 

Projekt "Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Wnioskodawca: Gmina Miejska Giżycko

Nr wniosku: 35/MOF/1/2013