2007-2013

2007-2013

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion

Fala

 

 

 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion

na terenie Gminy Miejskiej Giżycko"

 

Wartość projektu: 2.896.457,94 zł

Dofinansowanie: 100% kosztów kwalifikowalnych

Termin realizacji: listopad 2012 - wrzesień 2015

  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

 

 

 

 

BEZPŁATNY INTERNET, KOMPUTERY I SZKOLENIA
DLA MIESZKAŃCÓW GIŻYCKA

 

 

 

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion na terenie Gminy Miejskiej Giżycko” dotyczy zapewnienia dostępu do Internetu osobom zagrożonym tzw. „wykluczeniem cyfrowym” z powodu trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawności.

 

Na mocy umowy podpisanej z instytucją zarządzającą 18 lipca 2014r. uzyskamy 2.896.457,94 zł, co stanowi 100% wartości całego projektu, umożliwiającego dostęp do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom naszego miasta, którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej, bądź niepełnosprawności, są tego pozbawieni.

 

Projekt przewiduje objęcie 375 gospodarstw domowych oraz 12 jednostek miejskich w Giżycku nieodpłatnym dostępem do Internetu na okres do końca września 2020 r. oraz zaopatrzenie ich w niezbędny sprzęt komputerowy. W tym celu zakupionych będzie  575 zestawów komputerowych*, z czego 375 trafi do gospodarstw domowych, zaś  pozostałe 200 wraz z dodatkowym wyposażeniem w postaci sprzętu dostępowego do sieci, punktów dostępowych do sieci bezprzewodowych oraz urządzeniami wielofunkcyjnymi, zostanie zlokalizowanych w 12 jednostkach miejskich na terenie Giżycka. W dwóch lokalizacjach przewidziano wykonanie przyłącza do sieci i podłączenie do sieci szerokopasmowego Internetu. Dodatkowo dla 375 osób z wyłonionych gospodarstw domowych zorganizowane zostaną szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu.

* Początkowo projekt zakładał 500 komputerów, na wniosek Biura Projektu instytucja zarządzająca wyraziła zgodę na zakup dodatkowych 75 sztuk sprzętu, co daje łącznie 575 zestawów komputerowych.

 

Grupy docelowe, które otrzymają komputery i dostęp do Internetu, zostaną objęte wsparciem zgodnie z jasnymi kryteriami, określonymi w Działaniu 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

  • 145 gospodarstw domowych, wyłonionych w oparciu o kryterium dochodowe (uprawnienia do wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych),
  • 20 dzieci i uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowanych we współpracy ze szkołami oraz ośrodkiem pomocy społecznej,
  • 139 osób niepełnosprawnych, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dla których Internet może być jedynym szerszym kontaktem ze światem zewnętrznym,
  • 20 osób z grupy 50+
  • 1 rodzina zastępcza
  • 30 samotnych rodziców
  • 20 dzieci i uczniów z bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz
  • 12 jednostek miejskich

Warunkiem uzyskania pomocy w ramach projektu jest również posiadanie stałego meldunku na terenie Giżycka oraz nieposiadanie komputera z dostępem do Internetu.

 

W ramach działań koordynacyjnych w zakresie doposażenia i modernizacji jednostek miejskich przewidziano zakup 200 zestawów komputerowych z dostępem do Internetu dla następujących placówek:

1. Miejska Biblioteka Publiczna - 10 zestawów

2. MOSiR w Giżycku - Ekomarina Giżycko - 10 zestawów

3. Giżyckie Centrum Kultury - 5 zestawów

4. Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej - Świetlica Socjoterapeutyczna - 10 zestawów

5. Szkoła Podstawowa nr 7 im. J. Korczaka - 10 zestawów

6. Szkoła Podstawowa nr 6 - 10 zestawów

7. Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty - 20 zestawów

8. Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II - 20 zestawów

9. Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w- 20 zestawów

10. Zespół Szkół nr 1 im. M. Kopernika w - 15 zestawów

11. Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym - 10 zestawów

12. Przedszkole Miejskie nr 4 – 10 zestawów

 

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion na terenie Gminy Miejskiej Giżycko” z pewnością zwiększy znacząco szanse zafunkcjonowania wielu mieszkańców naszego miasta w niebywale szybko rozwijającym się w dobie Internetu współczesnym świecie.

 

Z REALIZACJI PROJEKTU działania zrealizowane, w trakcie realizacji i planowane

 

Kierownik projektu: Magdalena Fuk tel. 87 7324 120 magdalena.fuk@gizycko.pl

 

 

 „Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość”

Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion  na terenie gminy miejskiej Giżycko” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka