2007-2013

2007-2013

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

„Pomocna dłoń”

Fala

  

 

  

 

    

Projekt „Pomocna dłoń”

współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych)

 

www.pomocnadlon.gizycko.pl

 

 

Czas trwania projektu:
1.09.2009 - 30.06.2011

 

Umowę na dofinansowanie projektu
Gmina Miejska Giżycko podpisała 8 września 2009 r.

 

Wartość projektu:  876.320 zł

Dofinansowanie: 100% wartości projektu

 

Adresaci projektu:

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych w Giżycku

 

Zajęcia matematyczne w Gimnazjum nr 2

 

Od 1 września 2009 r. w giżyckich szkołach, czterech podstawowych i trzech gimnazjach realizowany był projekt „Pomocna dłoń”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uczniowie placówek (Szkoły  Podstawowej  nr  4, 6 i 7, Gimnazjum nr 1, 2 i Zespołu Szkół nr 1 - Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 3), skorzystali z pomocy nauczycieli i specjalistów w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych, logopedycznych. Pomocy uczniom udzielali także psycholog   i doradca zawodowy.

 

Główny cel projektu dotyczył poprawy jakości nauczania w szkołach podstawowych  i gimnazjach poprzez działania nakierowane na uczniów wymagających wsparcia.

 

Pomoc była udzielana uczniom w ramach zajęć  logopedycznych,  korekcyjno-kompensacyjnych  i dydaktyczno-wyrównawczych. W każdej szkole  były uruchomione  punkty konsultacyjne, które umożliwiły dostęp do pomocy psychologicznej. 

 

Ponadto w Zespole Szkół nr 1 w Giżycku utworzono Szkolny Ośrodek Kariery, którego celem była pomoc gimnazjalistom  w wyborze dalszej drogi edukacyjnej.

 

W ramach realizacji projektu uczniowie otrzymywali materiały do pracy własnej, oraz korzystali z  zakupionych pomocy dydaktycznych: mikroskopów, kalkulatorów, filmów edukacyjnych, tablic  interaktywnych, rzutników multimedialnych, tablic suchościeralnych, laptopów z oprogramowaniem, programów komputerowych,  sprzętu audiowizualnego, publikacji edukacyjnych, oraz podręczników do nauki języków obcych,  słowników,  zestawów do budowy modeli chemicznych,  gier logicznych, układanek edukacyjnych. o  zakończeniu realizacji projektu srzęt i pomoce stają się własnością szkoły i służyć będą  realizacji kolejnych działań na rzecz uczniów.

 

Przez cały okres realizacji zadań  szkoły prowadziły promocję  projektu, zarówno u siebie jak i w środowisku lokalnym. W tym celu na budynkach szkół zawieszono tablice informacyjne oraz  przekazywano  informacje na spotkaniach z rodzicami   i na posiedzeniach rad pedagogicznych. Wiadomości dotyczące projektu zamieszczane były także na stronie internetowej miasta oraz na stronach internetowych szkół.

 

30 czerwca 2011 r. kończy się realizacja projektu  „Pomocna Dłoń”  współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki. 

 

 

Składamy serdecznie podziękowania Nauczycielom, Uczniom i ich Rodzicom oraz Wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślnej realizacji  celów, założeń i  zadań  projektu.                                                                 

                                                                               

Autorki projektu:

Katarzyna Banach - Gimnazjum nr 1

Janina Morska  - Gimnazjum nr 2

Elżbieta Brant - Szkoła Podstawowa nr 4

Ewelina Skórnóg - Szkoła Podstawowa nr 6

Grażyna Pietrukaniec  - Szkoła Podstawowa nr 7

Anna Stodulska  - Zespół Szkół nr 1

 

Koordynator projektu:

Piotr Szulc - MZOSiP  w Giżycku

 

Pracownicy biura projektu:

Jolanta Grabowa i  Irena Kucińska - MZOSiP  w Giżycku

 

Zajęcia z jęz. angielskiego w Szkole Podstawowej nr 6

 

Łącznie projektem objęto 647 osób:  w    SP 4 -162 uczniów,   w  SP 6 – 73 uczniów,   w  SP 7-  202 osoby.  Natomiast  w  gimnazjach   z pomocy nauczycieli i specjalistów  skorzystało  odpowiednio:  GM 1 – 68 osób,  GM 2 - 66 osób,  a  w   Zespole Szkół nr 1  - 76 osób.

 

W Zespole Szkół nr 1 powstał Szkolny Ośrodek Kariery. Zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzone były w Gimnazjum nr 1, w Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3. Łącznie z pomocy doradcy zawodowego skorzystało 67 uczniów. Celem działania SzOK-u było przygotowanie młodzieży do świadomego wyboru szkoły średniej. Wszyscy uczniowie uczestniczący w zajęciach w ramach SzOK otrzymali na koniec roku drobne upominki.

 

Zajęcia prowadzone były systematycznie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Nauczyciele prowadzący  na bieżąco badali osiągnięcia uczniów poprzez przeprowadzane sprawdziany   i ankiety ewaluacyjne. Na zakończenie  pierwszego roku projektu  nauczycieli dokonali ewaluacji osiągnięć  uczniów uczęszczających na  zajęcia .

 

 

Laptop i rzutnik zakupiony w Szkole Podstawowej nr 4

 

Celem projektu był wzrost jakości nauczania w giżyckich szkołach podstawowych i gimnazjach poprzez wzmocnienie działań ukierunkowanych na pomoc uczniom. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych. Objęci byli także opieką psychologa i doradcy zawodowego.

 

Projekt zakładał:

- wzrost jakości nauczania w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych poprzez   wzmocnienie działań ukierunkowanych na pomoc uczniom,

- poprawę wyników nauczania,

- podniesienie poziomu samooceny uczniów wymagających wsparcia,

- zwiększenie wiary we własne siły i możliwości

 

Rekrutacja uczniów została przeprowadzona w szkołach, przez odpowiednie osoby. Można było zgłaszać się również osobiście do szkolnych koordynatorów projektu. Projekt realizowany będzie do czerwca 2011 r.

 

Sprzęt muzyczny zakupiony w Zespole Szkół nr 1

 

Koordynatorzy projektu uczestniczyli w organizowanych przez Biuro Projektu spotkaniach, na których omawiane były bieżące sprawy.

 

Projekt jest spójny z  POKL, z celami szczegółowymi priorytetu IX poprzez:

- oddziaływanie szkół na rzecz podniesienia kompetencji kluczowych uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych,

- zmniejszenie dysproporcji w stopniu opanowania kompetencji kluczowych wewnątrz szkół i pomiędzy szkołami.

 

Tablica interaktywna zakupiona w Gimnazjum nr 1

 

Projekt wykazuje spójność z polityką oświatową prowadzoną w Giżycku w oparciu o Uchwałę nr XXXV/107/05 Rady Miejskiej z dnia 21.10.2005r. w sprawie kierunków rozwoju oświaty w Giżycku w latach 2005-2010.

 

Biuro Projektu „Pomocna dłoń” (nadzór i realizacja):

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

tel.: (87) 428 29 35, fax: (87) 428 29 35,

e-mail:  jolanta.grabowa@gizycko.pl piotr.szulc@gizycko.pl