Projekty realizowane przed 2007 r.

Projekty realizowane przed 2007 r.

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa ulicy św. Brunona

Fala

 

 

„Poprawa dostępu do terenów turystycznych i inwestycyjnych – przebudowa ulicy św. Brunona w Giżycku”

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Działanie 5.2. Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu

Poddziałanie 5.2.1. Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny

 

Wartość projektu:
6 624 879,20 zł

 

Dofinansowanie: 
 
4 614 577,93 zł (70% wydatków kwalifikowanych)

 

Termin realizacji:

czerwiec 2008  - wrzesień 2009

 

2 września 2009 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 podjął uchwałę w sprawie wyboru projektu pn. „Poprawa dostępu do terenów turystycznych i inwestycyjnych – przebudowa ulicy św. Brunona w Giżycku” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu, Poddziałania 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu nr 01/08/5.2.1.

 

W dniu 5 listopada 2009 r. w Olsztynie pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim a Gminą Miejską Giżycko reprezentowaną przez Panią Burmistrz Jolantę Piotrowską i Panią Skarbnik Elżbietę Ołoszczyńską została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

 

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 6 829 417,29 zł. Dofinansowanie w wysokości  4 780 592,10 zł (70% wydatków kwalifikowanych) pozyskano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Przedsięwzięcie polegające na przebudowie ulicy św. Brunona zostało rozpoczęte w czerwcu 2008 r. a zakończone we wrześniu 2009 r.

 

W wyniku realizacji inwestycji powstała zrekonstruowana droga o długości 2,34 km, której jakość odpowiada wysokim europejskim standardom dla tego typu obiektów. Na główny produkt, jakim jest zrekonstruowana ulica św. Brunona składają się:

- Liczba wybudowanych zatok autobusowych - 2 szt.

- Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych - 76 szt.

- Długość wybudowanych chodników - 2,03 km

- Liczba wybudowanych skrzyżowań - 3 szt.

- Długość wybudowanych ścieżek rowerowych - 2,02 km

- Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej - 408 m

 

Przebudowa ulicy św. Brunona w Giżycku poprawiła atrakcyjność terenów aktywnych gospodarczo poprzez rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury drogowej warunkującej rozwój lokalny.

 

 

Projekt pn.

„Poprawa dostępu do terenów turystycznych i inwestycyjnych –

przebudowa ulicy św. Brunona w Giżycku”

jest współfinansowany  ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

przed...

 

 

w trakcie...

 

 

teraz...

 

 

 

Projekt „Poprawa dostępu do terenów turystycznych i inwestycyjnych – przebudowa ulicy św. Brunona w Giżycku” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013