Projekty realizowane przed 2007 r.

Projekty realizowane przed 2007 r.

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Wyposażenie szkół podstawowych oraz gimnazjów w sprzęt i pomoce

Fala

 

 

Projekt nr WND-RPWM.03.01-28-023/09

 

„Wyposażenie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w Giżycku w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia”

 

 

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury

 na lata 2007-2013 (oś priorytetowa 3 – infrastruktura społeczna,

działanie3.1 – inwestycje w infrastrukturę edukacyjną)

 

Wartość projektu wynosi 422.898,52 zł

wydatki kwalifikowane 419.698,52 zł

 

Dofinansowanie  344.152,79 zł
(82 % wydatków kwalifikowanych)

 

Realizacja w latach: 2009 - 2010

zakończenie finansowe realizacji projektu 24 lutego 2010r.

 

Adresatami projektu są szkoły podstawowe i gimnazja,

dla których organem prowadzącym jest Miasto Giżycko. 

 

Cele projektu:

  • wsparcie nauczycieli nowoczesnymi środkami dydaktycznymi podnoszącymi efektywność nauczania,
  • podniesienie motywacji uczniów do nauki,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w porównaniu do innych regionów Polski,
  • zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych wykorzystujących nowoczesne narzędzia dydaktyczne.

Realizacja projektu:

  • w 2009r. zakupiono i dostarczono do szkół sprzęt i pomoce o wartości 144.148,16 zł,

  • w 2010r. zakupiono i dostarczono do szkół pozostały sprzęt i pomoce o wartości 243.257,02 zł.

  • projekt zakończono 24 lutego 2010 r.

Podsumowanie

W dniu 22 września 2009 roku  w Olsztynie podpisano umowę o dofinansowanie projektu pomiędzy  Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Giżycko reprezentowaną przez Jolantę Piotrowską – Burmistrza Miasta Giżycka przy kontrasygnacie Pani Elżbiety Ołoszczyńskiej – Skarbnika Miasta Giżycka.

 

Całkowity koszt  zakończonego przedsięwzięcia wyniósł 402.298,94 zł (dofinansowanie w wysokości 325.983,57 zł, czyli 82 % wydatków kwalifikowanych)

 

Realizację projektu rozpoczęto w styczniu 2009 roku, a zakończono w lutym 2010 roku. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu był Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku.

 

Dzięki pozyskanym w ramach projektu środkom zewnętrznym w znaczący sposób poprawiono wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne.

 

Wartość kupionego wyposażenia przedstawia poniższe zestawienie:

- Zespołu Szkół Nr 1 (szkoła podstawa i gimnazjum) na kwotę 86.185,68 zł.

- Szkoły Podstawowej Nr 4 na kwotę  - 71.592,04 zł.

- Szkoły Podstawowej Nr 6 na kwotę  - 24.001,06 zł.

- Szkoły Podstawowej Nr 7 na kwotę - 78.975,76 zł.

- Gimnazjum Nr 1 na kwotę - 65.300,50 zł.

- Gimnazjum Nr 2 na kwotę - 60.845,06 zł.

 

W ramach projektu szkoły podstawowe i gimnazja otrzymały m.in.: 

- 12 tablic interaktywnych,

- 29 zestawów komputerowych,

- 11 projektorów multimedialnych,

- 6 rzutników multimedialnych,

- 8 laptopów z oprogramowaniem,

- 6 pracowni języków obcych,

- 8 telewizorów, w tym  4 – 47 cali),

- sprzęt dydaktyczny do pracowni fizyki i chemii,

- 3 wieże stereo,

- 2 wizualizery,

- 7 ekranów ( w tym 2 elektryczne z pilotami),

- 1 zestaw nagłośnieniowy,

- 1 drukarkę,

- 1 rzutnik pisma,

- 4 odtwarzacze DVD,

- drobne pomoce dydaktyczne tj. (odtwarzacze CD, mikroskopy, pryzmaty, zestawy optyczne, globusy do opisywania) oraz program  komputerowy dla logopedy.

 

Ponadto  w każdej szkole  zamontowano tablicę informacyjno-pamiątkową  o realizowanym projekcie oraz przekazano w rool up-y, które będą wykorzystywane  podczas uroczystości szkolnych. Na zakup tych materiałów promocyjnych przeznaczono kwotę 3.198,84 zł.

 

Studium  wykonalności, które było niezbędnym dokumentem  do wniosku o dofinansowanie wykonano za 12.200 zł.

 

Projekt zakończono 24 lutego 2010 r. Przeprowadzono audyt zewnętrzny projektu, w wyniku którego 26 lutego 2010 r. wydano raport i opinię. Wniosek o płatność końcową  złożono 12 marca 2010r , który jest w trakcie oceny.

 

Zrealizowany projekt spełnia  założone cele. Dla około 3000 uczniów giżyckich  szkół stworzono możliwość korzystania z nowocześnie wyposażonych pracowni dydaktycznych. Realizacja projektu przyczyni się do znaczącego podniesienia wyników nauczania, poziomu wiedzy oraz poziomu życia społeczności lokalnej.

 

Po zakończeniu realizacji projektu zakupionym sprzętem będą zarządzały szkoły. Przez co najmniej  5 lat od chwili zakończenia realizacji, koszty  związane z utrzymaniem i eksploatacją pokrywane  będą z budżetu Miasta Giżycka. Bezpośredni nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem sprzętu i pomocy dydaktycznych sprawować będą dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów.

 

Projekt wpisuje się w założenia III osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, którą jest „Infrastruktura Społeczna”, działanie 3.1. „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną”, schemat C „Wyposażenie szkół wszystkich typów w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące procesy kształcenia”.

 

Wykazuje też spójność z polityką oświatową prowadzoną w Giżycku w oparciu o Uchwałę nr XXXV/107/05 Rady Miejskiej z dnia 21.10.2005r. w sprawie kierunków rozwoju oświaty w Giżycku w latach 2005-2010.

 

Podmiot realizujący:

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

tel.: (087) 428 29 35, fax: (087) 428 29 35

e-mail: mzosip@gizycko.pl  

 

 

Projekt pn.

 „Wyposażenie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w Giżycku w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia”

otrzymał dofinansowanie ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013