2014-2020

2014-2020

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Adaptacja zabytkowej siedziby Giżyckiego Centrum Kultury

Fala

 

Nazwa zadania: „Adaptacja zabytkowej siedziby Giżyckiego Centrum Kultury polegająca na unowocześnieniu form jego wykorzystania wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na zwiększenie potencjału turystycznego obiektu”.

 

Rozpoczęcie realizacji projektu: 15 sierpnia 2014 r .

Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 15 października 2015 r.

Zakończenie finansowe realizacji projektu:  31 marca 2018 r.

  

Cel projektu

Wzrost potencjału turystycznego budynku GCK, poprzez jego adaptację i unowocześnienie form, prowadzące do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu. 

 

Cele szczegółowe

 • Poprawa stanu zachowania budynku siedziby Giżyckiego Centrum Kultury, prowadząca do poprawy jego funkcjonalności i zachowania obiektów zabytkowych.
 • Wzrost liczby turystów odwiedzających obiekt w sezonie i poza sezonem, dzięki poprawie jakości oferowanych usług turystycznych.
 • Wzrost liczby mieszkańców Giżycka i okolic odwiedzających obiekt, dzięki poprawie jakości oferowanych usług kulturalno-edukacyjnych.
 • Dostosowanie obiektu oraz terenu wokół, do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, poprzez montaż windy, przebudowę pomieszczeń, wykonanie schodów zewnętrznych wraz z pochylnią.
 • Zwiększenie jakości oferowanych przez Giżyckie Centrum Kultury usług turystycznych, kulturalnych i edukacyjnych, poprzez przebudowę części pomieszczeń budynku (m.in. sali widowiskowej).
 • Obniżenie kosztów utrzymania ze względu na przebudowę budynku (m.in. wymiana instalacji) oraz wzrost gospodarczy działalności GCK, poprzez większe zainteresowanie ofertą Centrum Kultury.

Planowany efekt

 

 • W wyniku działań projektowych nastąpi wzrost zainteresowania i wzrost liczby korzystających z obiektu i jego oferty (36320 osoby/rok)  -  większa liczba turystów, a także mieszkańców poprzez stworzenie nowej oferty kulturalnej (kino, studio nagrań, poszerzona oferta zajęć tematycznych, organizowanie spotkań z historią, eventów).
 • Zwiększenie zainteresowania odwiedzających miejscami należącymi do dziedzictwa kulturowego oraz stanowiących atrakcje turystyczne.
 • Realizacja przedsięwzięcia włączy zabytkowy budynek GCK w wachlarz produktów turystycznych województwa, poprzez dostosowanie obiektu do potrzeb związanych ze stworzeniem ulepszonej oferty kulturalnej.
 • Uzupełniona infrastruktura oraz wzbogacona oferta turystyczna i kulturalna przyczyni się bezpośrednio do wydłużenia sezonu turystycznego.

 

Grupą docelową projektu są wszyscy mieszkańcy Giżycka i okolic oraz odwiedzający ten region turyści, w tym uczestnicy warsztatów, zajęć tanecznych, muzycznych, teatralnych, plastycznych, grający w szachy, uczestniczy chóru, czy też zajęć teatralnych. Po przeprowadzeniu inwestycji zakładany jest wzrost liczby osób korzystających z oferty GCK. W związku z powyższym planowane jest wyposażenie infrastruktury w nowoczesne wyposażenie oraz zmianę funkcji sali widowiskowej, oferując dzięki temu szereg nowych możliwości spędzania czasu i korzystania z oferty kulturalno-edukacyjnej GCK, nie wykluczając żadnej grupy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych. 

 

Oferta, która powstanie w wyniku realizacji projektu lub zostanie rozszerzona:

 

Kino - sala widowiskowa po remoncie przekształcona zostanie w salę kinową. Nowoczesne multimedialne kino, zapewni wysoki standard realizacji projekcji filmowych.

Studio nagrań - dzięki realizacji projektu powstanie sala prób z funkcją studia nagrań, jako kolejna nowa oferta GCK.  Dzięki powstaniu studia młodzi artyści będą mieli bezpłatną możliwość zarejestrowania swojej twórczości, co ułatwi im promocje swoich talentów.

Zajęcia teatralne - modernizacja sali teatralnej, która do tej pory pełniła ogólna rolę sali kameralnej, spowoduje podniesienie jej profesjonalizmu i funkcjonalności. Sala ta pełnić będzie także rolę Sali widowiskowej, co umożliwi organizowanie dużych wydarzeń artystycznych.

Zajęcia taneczne - w GCK prowadzone będą również zajęcia taneczne, przede wszystkim zajęcia z Tańca Hip Hop, które skierowane są do dzieci i młodzieży. Zajęcia mają za zadanie rozwinąć rytmikę, koordynacje ruchową oraz sprawić, że młodzi ludzie nabiorą pewności i wiary w swoje umiejętności.
Zajęcia muzyczne - zajęcia muzyczne skierowane są do pasjonatów rocka. Dzięki przebudowie budynku i stworzeniu m.in. studia nagrań, uczestnicy zajęć muzycznych mogą w pełni realizować swoją pasje.

Zajęcia plastyczne - oferta zajęć plastyczno – rękodzielniczych jest odpowiedzią na rosnące w ostatnich latach zainteresowania kreatywnym spędzaniem czasu wolnego.  

Szachy - zajęcia szachowe (treningi) odbywają się pod okiem instruktora. Doskonalona jest technika oraz strategia gry.

Zajęcia śpiewu - dzięki utworzeniu nowej Sali prób oraz Sali kinowej, wyciszonej, z dobra akustyką, polepszy się również jakość zajęć śpiewu.

Pozostałe wydarzenia kulturalne - działalność Giżyckiego Centrum Kultury nie ogranicza się tylko do zorganizowanych cyklicznych zajęć. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom funkcjonalnym, prowadzone będą spontaniczne zajęcia dla młodzieży, czy seniorów oraz organizowane będą różnorodne, tematyczne formy spędzania wolnego czasu. W GCK organizowane będą także wystawy, szkolenia i konferencje, dotyczące m.in. dziedzictwa kulturowego, podnoszące świadomość mieszkańców i turystów odwiedzających ten region. Tego typu działania stanowić będą atrakcję turystyczną, podczas której będzie można nie tylko zwiedzić zabytkowy obiekt, ale również poznać historię miasta (np. za pomocą interaktywnej aplikacji). 

 

Wartość projektu:  4 214 871,20 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  2 903 188,06 zł   

 

Przedmiotem projektu jest adaptacja zabytkowej siedziby Giżyckiego Centrum Kultury polegająca na przebudowie oraz wyposażeniu jej w elementy umożliwiające rozszerzenie oferty kulturalnej.

 

Etapy projektu:

 • opracowanie dokumentacji projektowej;
 • ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i nadzór inwestorski związany z przebudową budynku GCK;
 • roboty budowlane;
 • opracowanie studium wykonalności;
 • adaptacja pomieszczeń polegająca na zakupie wyposażenia: mebli, sprzętu do projekcji na ekranie, paneli dotykowych wraz z komputerem;
 • działania promocyjne projektu.

 

Uwagi dotyczące projektu prosimy zgłaszać na adres: urzad@gizycko.pl

W tytule prosimy wpisać: „Uwagi do projektu Adaptacja zabytkowej siedziby Giżyckiego Centrum Kultury polegająca na unowocześnieniu form jego wykorzystania wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na zwiększenie potencjału turystycznego obiektu”.

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe