2014-2020

2014-2020

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Mazurska Pętla Rowerowa - Etap I

Fala

Logo

MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA – Etap I 

 

Wnioskodawcą oraz beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 oraz partnerzy projektu: Miasto Giżycko, Miasto Mrągowo, Gmina Miłki, Powiat Giżycki,  Gmina Orzysz, Gmina Ruciane-Nida, Powiat Piski, Gmina Ryn, Powiat Mrągowski, Gmina Węgorzewo, Gmina Pozezdrze, Gmina Mikołajki, Gmina Pisz, Gmina Mrągowo,  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mrągowo, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pisz, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Maskulińskie, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Borki oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Giżycko.

Projekt jest oddzielnym i niezależnie funkcjonującym elementem składowym przedsięwzięcia zintegrowanego pn. MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA, którego przedmiotem jest przygotowanie i uruchomienie trasy rowerowej wokół Wielkich Jezior Mazurskich prowadzącego przez atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur.

„Mazurska Pętla Rowerowa” łączy się funkcjonalnie i jest komplementarna do międzyregionalnego programu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, gdyż stanowi połączenie szlaków południowej części Mazur z wybudowaną w ramach tego programu trasą biegnącą północną granicą województwa.

Planowany Etap I zlokalizowany jest w granicach administracyjnych 12 gmin: Węgorzewo, Pozezdrze, Giżycko, miasto Giżycko, Miłki, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, Mikołajki, Mrągowo, miasto Mrągowo oraz Ryn.

Etap I to 293 km (drogi gminne, powiatowe oraz tereny leśne). Długość określono na podstawie dokumentacji technicznej/projektowej. Mazurska Pętla Rowerowa przebiegać będzie przez następujące miejscowości: Przystań/Mamerki – Węgorzewo – Ogonki – Pozezdrze, Sterławki Małe – Doba – Radzieje –Perkunowo – Giżycko – Wilkasy – Bogaczewo - Kanał Kula – Rydzewo – Marcinowa Wola, Cierzpięty – Okartowo – Karwik – Pisz – Wiartel – Karwica - Krzyże – Ruciane-Nida – Iznota, Mikołajki – Stare Sady – Jora Wielka –Notyst– Ryn/Pętla Mrągowska: Jora Wielka – Użranki – Kosewo – Mrągowo – Młynowo – Ryn – Orło. Obejmuje swoim zakresem wybudowanie trasy rowerowej i utworzenie szlaku turystycznego, jednolite oznakowanie szlaku, ustawienie tablic informacyjnych, wyznaczenie i wybudowanie miejsc obsługi rowerzystów (MOR) oraz wież widokowych (WW) wraz z niezbędną infrastrukturą, oznakowanie miejsc cennych przyrodniczo. Projekt zakłada budowę wydzielonych ścieżek rowerowych z nawierzchni twardych, modernizację dróg szutrowych, modernizację obiektów inżynierskich (mosty, przepusty) budowę kładki pieszo-rowerowej.

Projekt wykazuje spójność z celami osi priorytetowej 6- Kultura i dziedzictwo RPO WiM wskazanymi w SZOOP, ponieważ jego efektem będzie wybudowany szlak rowerowy, umożliwiający utrzymanie przewagi konkurencyjnej Warmii i Mazur nad innymi regionami w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego. 3.4 Cele realizacji projektu oraz ich wpływ na realizację cel.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-05-29

Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2019-12-30 

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2023-06-30

 

Cel projektu

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego regionu Wielkich Jezior Mazurskich.

Cele szczegółowe

• rozwój infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych kulturowo i przyrodniczo oraz ochrona miejsc cennych przyrodniczo przed nieskoordynowanym ruchem turystycznym,

• zapewnienie lepszej ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych Mazur, przy jednoczesnym zwiększeniu atrakcyjności i dostępności turystycznej obszaru,

• rozwój gospodarczy WJM w oparciu o zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych obszaru,

• podniesienie konkurencyjności obszaru jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej związanej z turystyką aktywną, jak i korzystania z usług oraz lokalnej gastronomii i handlu,

• utworzenie nowego produktu turystycznego Mazurska Pętla Rowerowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą, poprawa wizerunku obszaru WJM jako terenu atrakcyjnego dla turystyki aktywnej, zwiększenie dostępności oferty turystycznej i promocja turystyki rowerowej.

 

Planowany efekt

• wzrost liczby użytkowników,

• wzrost atrakcyjności turystycznej regionu,

• rozwój społeczno-gospodarczy obszaru realizacji inwestycji,

• poprawa estetyki krajobrazu,

• poprawa wizerunku regionu,

• poprawa bezpieczeństwa środowiska naturalnego w rejonie realizacji inwestycji

• wzrost ruchu turystycznego

 

Etapy projektu:

• Prace przygotowawcze

• Studium wykonalności/biznes plan

• Nadzór w projekcie

• Roboty budowlane

• Promocja projektu

 

Wartość projektu: 61 350 629,28 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 

42 074 998,95 zł

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.