2014-2020

2014-2020

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie

Fala

 

 

Nazwa zadania: „Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia”

 

 

Rozpoczęcie realizacji projektu: 30 września 2016 r.

Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 24 sierpnia 2017 r.

Zakończenie finansowe realizacji projektu:  31 grudnia 2018 r.

 

 

Cel projektu

Zwiększenie liczby osób korzystających z pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich.

 

Cele szczegółowe

 • Wydłużenie sezonu dzięki rozszerzonej ofercie turystycznej;
 • Wzrost liczby nowych miejsc pracy (w tym dla osób niepełnosprawnych) oferowanych w regionie w sektorze turystyki i pokrewnych;
 • Wzrost liczby turystów odwiedzających obiekt w sezonie i poza sezonem dzięki rozszerzonej ofercie turystycznej;
 • Wzrost zainteresowania pozaszkolnymi formami kształcenia żeglarskiego ze względu na uzupełnioną infrastrukturę wyposażoną w niezbędny sprzęt oraz wzbogaconą ofertę turystyczną;
 • Obniżenie kosztów utrzymania ze względu na efektywne wykorzystanie zasobów.

Planowany efekt

 • Rezultatem projektu będzie liczba osób korzystających z infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu - 24782 osoby/rok.
 • Rozbudowa/modernizacja budynku sanitarno-administracyjnego na terenie portu Ekomarina przyczyni się do wzrostu jakości i różnorodności oferty turystycznej regionu, wpisującej się w proces poszerzania jego oferty turystycznej.
 • Wprowadzenie do oferty turystycznej regionu nowej ofertę/usługi w postaci warsztatów rekreacyjnych - żeglarskich zarówno zimą jak i latem pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie i rozwój zasobów natury miasta i regionu z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego.

 

Grupę docelową projektu stanowią przede wszystkim mieszkańcy i turyści. W dużej mierze z bazy edukacyjno-szkoleniowej będą korzystać dzieci i młodzież chcący nauczyć się żeglować, udoskonalić nabyte już umiejętności, ukończyć kursy żeglarskie i zdobyć uprawnienia. Poza sezonem dzieci i młodzież objęci będą formalnym szkoleniem w ramach klas żeglarskich lub którzy będą dodatkowo, obok zajęć w ramach edukacji szkolnej, uczęszczać na dodatkowe kursy. W ten sposób, bez względu na wiek, będą mogli szlifować swoje sportowe talenty i doskonalić warsztat żeglarski.

 

Oferta skierowana jest również do turystów w formie organizacji bezpłatnych warsztatów rekreacyjno-żeglarskich organizowanym w rozbudowanym/ zmodernizowanym obiekcie na terenie portu. Oferta turystyczna udostępniona w ramach projektu będzie dostępna dla potencjalnych odbiorców niezależnie od warunków pogodowych przez okres co najmniej 5 miesięcy w ciągu roku. Oferta którą ośrodek szkoleniowy skieruje do potencjalnych turystów to będą: w miesiącach letnich - warsztaty rekreacyjno-żeglarskie oraz zimowych - warsztaty z żeglarstwa lodowego warsztaty mające na celu przybliżenie turystom oraz mieszkańcom technik żeglarstwa lodowego i tradycyjnego oraz przybliżenie zasobów naturalnych regionu w postaci wody/jezior. Tak więc nowa oferta turystyczna przyczyni się do wzrostu liczby turystów również zimą.

 

W budynku zainstalowana będzie winda dzięki której żeglarze niepełnosprawni będą mieli dostęp do  sal dydaktycznych oraz z wyposażenia siłowni. Osoby niepełnosprawne będą mogły w ramach edukacji pozaszkolnej cieszyć się ofertą ośrodka edukacyjno-szkoleniowego.

 

 

Wartość projektu:  7 661 466,28 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  5 104 341,82 zł

 

 

Przedmiotem projektu jest rozbudowa/modernizacja budynku sanitarno-administarcyjnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z wyposażeniem.

 

Etapy projektu:

 • opracowanie dokumentacji;
 • opracowanie studium wykonalności;
 • ogłoszenie przetargów/zapytań: na roboty budowlane i nadzór inwestorski związany z rozbudową  budynku oraz na dostawę  wyposażenia w sprzęt żeglarski i budynku;
 • dostawa sprzętu: pływającego, multimedialnego, wyposażenia siłowni oraz zakupu mebli;
 • działania promocyjne projektu m. in.: zakup tablic informacyjnych i pamiątkowej, konferencja na zakończenie projektu.

 

Uwagi dotyczące projektu prosimy zgłaszać na adres: urzad@gizycko.pl

 

W tytule prosimy wpisać: „Uwagi do projektu rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno- szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia”.

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów

 

 

Miejską Bazę Sportów Wodnych
prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku.

Informacje na temat oferty MBSW, w tym organizacji imprez i bezpłatnych warsztatów rekreacyjno-żeglarskich 
dostępne na stronie Portu Ekomarina Giżycko www.ekomarinagizycko.pl.

 

 

 

 

Postępowanie "Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie
o funkcje edukacyjno-szkoleniowe" - Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Wszystkie postępowania przetargowe: BIP (zakładka Przetargi) www.bip.gizycko.pl