2014-2020

2014-2020

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich – Granty PPGR

Fala

 Logo

 

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

 


 Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


 V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU

 

Gmina Miejska Giżycko realizuje projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

 

 

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Projektem objęte zostały dzieci szkół podstawowych i średnich zamieszkujących Gminę Miejską Giżycko (Giżycko) oraz będące dziećmi/wnukami/prawnukami osób pracujących w PPGR.

 

Gmina Miejska Giżycko otrzymała na ten cel grant w wysokości 849 522,00 zł, w tym wartość dofinansowania stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

 

W ramach dofinansowania Gmina Miejska Giżycko:

  • zakupi sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  • ubezpieczy zakupiony sprzętu komputerowy;
  • zapewni usługę dostępu do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskazał brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 

Gmina Miejska Giżycko będzie realizować zadanie zgodnie z wnioskiem o przyznanie Grantu w okresie maksymalnie
10 miesięcy od dnia podpisania Umowy o powierzenie grantu tj. od dnia 28.02.2022 r. do 31.12.2022 r.     

 

Etapy realizacji projektu:

I Etap – ogłoszenie przetargu wraz z wyłonieniem dostawcy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, dostawcy Internetu

II Etap – ubezpieczenie sprzętu na czas przekazania zakupionego sprzętu wraz z oprogramowaniem beneficjentom końcowym projektu (uczestnikom projektu)

III Etap – przekazanie sprzętu beneficjentom końcowym projektu na podstawie umowy darowizny

IV Etap – rozliczenie grantu

V Etap – monitoring wskaźników projektu przez okres dwóch lat

 


Obowiązkiem „Beneficjenta końcowego” jest przekazanie Oświadczenia potwierdzającego utrzymanie efektów Projektu w okresie monitorowanie efektów Projektu. Oświadczenie należy złożyć dwukrotnie.

Pierwszy termin złożenia oświadczenia do końca czerwca 2023 r., termin złożenia drugiego oświadczenia do końca czerwca 2024 r.

Oświadczenie potwierdzające utrzymania efektów Projektu (DO POBRANIA).


 

Monitorowanie projektu – procedura monitorowania efektów Projektu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na terenie Gminy Miejskiej Giżycko.

 

Zarządzenie Nr 962/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 29.07.2022r. w sprawie podjęcia procedury monitorowania efektów Projektu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na terenie Gminy Miejskiej Giżycko

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/642204/zarzadzenie_nr_9622022_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_29072022

 

Informacje o etapie przekazania sprzętu na własność beneficjentom końcowym projektu będą udzielane indywidualnie uczestnikom projektu po wyłonieniu dostawcy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Planowane rozstrzygnięcie przetargu III kwartał 2022 r., natomiast przekazanie sprzętu uczestnikom projektu przewidziano na IV kwartał 2022 r.   

 

Sprawę związaną z prowadzeniem projektu koordynuje Biuro Projektów w Urzędzie Miejskim w Giżycku.

Kontakt:

Aleja 1 Maja 14 11-500 Giżycko, pokój 122.

Telefon: 877 324 166/55,

e-mail: urzad@gizycko.pl

 

Szczegółowe informacje o programie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr